ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 7

5
ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΚΟΣ ΑΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ 2 0 1 2
στον παρόντα Απολογισµό, δεν ακο-
λουθείται η λογική της παρουσίασης
των στοιχείων των θυγατρικών µας
εταιρειών σε ξεχωριστές ενότητες, στοι-
χείο που χαρακτήριζε τους προηγού-
µενους απολογισµούς µας, αλλά υπο-
γραµµίζονται γραφιστικά είτε σε ειδικά
πλαίσια, οι βασικές επιδόσεις των θυ-
γατρικών µας εταιρειών, θετικές ή αρ-
νητικές, οι οποίες συµβάλλουν ουσια-
στικά στη διαµόρφωση της συνολικής
εικόνας του Οµίλου σε κάθε ενότητα
αναφοράς.
Στόχος του Κοινωνικού Απολογισµού
για το 2012, ήταν η περισσότερο συ-
νοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου
του ώστε να γίνει προσβάσιµος σε
όσο το δυνατόν περισσότερες οµάδες
των Ενδιαφερόµενων Μερών µας.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυ-
τός, το περιεχόµενο του Απολογισµού
µας συµπληρώνεται τόσο από την νέα
ειδική ενότητα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στην ιστοσελίδα του Οµίλου
όσο και από τις σχετικές παραποµπές
στο Ετήσιο ∆ελτίο µας.
H παρούσα έκδοση ξεκινάει µε το µή-
νυµα του Προέδρου του Οµίλου που
εστιάζει στα σηµαντικότερα θέµατα και
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το
2012, κάνοντας µια µικρή εισαγωγή στα
περιεχόµενα του Απολογισµού και
τους νέους επιχειρηµατικούς στόχους
του Οµίλου για τα επόµενα χρόνια.
Ακολουθεί περιγραφή των βασικών πα-
ραµέτρων που καθορίζουν τον Απο-
λογισµό κάνοντας µια σύντοµη πα-
ρουσίαση του επιχειρηµατικού προφίλ
του Οµίλου. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι
η ενότητα που εστιάζει στην προσέγ-
γιση στη διακυβέρνηση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που διαθέτουµε,
στα αποτελέσµατα του τρίτου κύκλου
της διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα
Μέρη µας, στην αναφορά των επιδό-
σεων µας απέναντι στους στόχους που
είχαµε θέσει το 2012 αλλά και τον κα-
θορισµό των νέων στόχων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2013.
Στη συνέχεια αναφέρονται, τα βασικά
οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου (τα
οποία εκτενώς αναλύονται στο Ετήσιο
∆ελτίο του 2012). Ακολουθούν τα
στοιχεία για την απασχόληση και τις ερ-
γασιακές πρακτικές, την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την
περιβαλλοντική προστασία καθώς και
στοιχεία που αφορούν στη συµβολή
µας στην κοινωνική συνοχή και ανά-
πτυξη των τοπικών κοινωνιών που
λειτουργούµε.
Τα αποτελέσµατα του Οµίλου αφορούν
στο σύνολο των οικονοµικών, περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών πρωτο-
βουλιών και επιδόσεων (πλαίσιο βιω-
σιµότητας) του εταιρικού κέντρου
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όµιλος Επιχει-
ρήσεων» και των τριών θυγατρικών
εταιρειών, στις οποίες κατέχουµε αφε-
νός άµεσα ή έµµεσα το σύνολο των µε-
τοχών («ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και η θυ-
γατρική της πλέον εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» και «PROTERGIA
Α.Ε.») µε πεδίο αναφοράς κυρίως την
ελληνική επικράτεια και αφετέρου την
πλειοψηφία των µετοχών της «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται και σε
χώρες του εξωτερικού όπως η Αλγερία,
Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιορδανία.
Σηµαντικές αλλαγές στο εύρος, τα όρια
αλλά και στις µεθόδους υπολογισµού
των ποσοτικών δεδοµένων που περι-
λαµβάνει ο Κοινωνικός Απολογισµός
του 2012, δεν υφίστανται. Αναφέρου-
µε όµως τις τροποποιήσεις που έλαβαν
χώρα στο περιεχόµενο του Απολογι-
σµού σε σύγκριση µε τους προγενέ-
στερους απολογισµούς:
α) Οι πολιτικές και οι συστηµατικές δρά-
σεις του Οµίλου στα θέµατα της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν ως ση-
µείο αναφοράς τους τον Απολογισµό
του έτους 2010, όπου και καταγρά-
φηκαν αναλυτικά, αποτελώντας το σύ-
νολο των πάγιων µηχανισµών και κα-
τευθύνσεων των θυγατρικών εταιρειών
µας προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Στους
Απολογισµούς, µετά το έτος 2010,
αναφέρονται µόνο τυχόν µεταβολές ή
σηµαντικές αλλαγές επί αυτών.
β) Το περιεχόµενο της ενότητας «Εται-
ρική ∆ιακυβέρνηση» περιορίζεται αι-
σθητά. Οι αρµοδιότητες και οι συνθέ-
σεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των Επιτροπών αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς στον Ετήσιο ∆ελτίο 2012 του
Οµίλου, ενώ στοιχεία όπως:
- ο βαθµός συµµόρφωσης και οι απο-
κλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης,
- η σχέση των αποδοχών των µελών
της εκτελεστικής ιεραρχίας και της επί-
δοσης του Οµίλου και των εταιρειών
του,
- η σύγκρουση συµφερόντων,
- η διαδικασία καθορισµού προσόντων
των µελών του ∆.Σ.,
- οι εταιρικές πολιτικές και αξίες που
σχετίζονται µε την οικονοµική, κοι-
νωνική και περιβαλλοντική επίδοση
του Οµίλου,
- η διαχείριση κινδύνων,
- η διαδικασία αξιολόγησης της επί-
δοσης του ∆.Σ. ως προς την οικονο-
µική, περιβαλλοντική και κοινωνική
επίδοση του Οµίλου καθώς και
- οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται
από τον Όµιλο και σχετίζονται µε την
αρχή της πρόληψης.
είναι πλέον διαθέσιµα στη σχετική ενό-
τητα της Ε.Κ.Ε. της ιστοσελίδας του Οµί-
λου.
γ) Επίσης, στον παρόντα Απολογισµό,
δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για
τη νεοσύστατη εταιρεία του Οµίλου
«M & M GAS Co S.A» η οποία συ-
στήθηκε από κοινού µε τη MOTOR OIL
µε αντικείµενο την προµήθεια και εµπο-
ρία φυσικού αερίου. Το τρέχον έτος έχει
προγραµµατιστεί η αξιολόγηση και η
διερεύνηση της δυνατότητας της έντα-
ξης της εν λόγω εταιρείας στον Απο-
λογισµό του 2013.
Mε αυτό το σύµβολο σηµειώνονται οι
παραποµπές στο Ετήσιο ∆ελτίου του
«Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» 2012.
Mε αυτό το σύµβολο σηµειώνονται οι
παραποµπές στην ιστοσελίδα του «Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...100
Powered by FlippingBook