ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 5

3
ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΚΟΣ ΑΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ 2 0 1 2
στα ζητήµατα αυτά παρέµεινε αµείωτη. Το χρόνο που πέρασε προσφέραµε σχε-
δόν €800.000 για να προάγουµε τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και την επιχει-
ρηµατικότητα, συµβάλλοντας παράλληλα και στην κάλυψη τοπικών αναγκών
σε επίπεδο υποδοµών.
Με ισχυρή τη συνείδηση ότι οι άνθρωποί µας είναι η ψυχή του Οµίλου και απο-
τελούν µια οικογένεια για την οποία είµαστε υπεύθυνοι, όχι µόνο κατορθώσα-
µε να διασφαλίσουµε τις περισσότερες από 2,500 θέσεις εργασίας που απα-
σχολούµε, αλλά προχωρήσαµε και σε 374 νέες προσλήψεις. Παράλληλα, έχου-
µε διαµορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόµενοί µας αισθά-
νονται ασφάλεια, ισονοµία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και
δέσµευση στις εταιρικές αξίες. Ιδιαίτερα στον τοµέα της ασφάλειας, για το 2012
βελτιώσαµε τις επιδόσεις µας, επιτυγχάνοντας το στόχο µηδενικού αριθµού επαγ-
γελµατικών ασθενειών και διατηρήσαµε σε σχεδόν µηδενικό επίπεδο το δείκτη
ατυχηµάτων.
Σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, οι πρωτοβουλίες του Οµίλου ξε-
περνούν τα όρια των τυπικών υποχρεώσεων και καθηκόντων, µε µέληµα πά-
ντα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριό-
τητές του. Συνολικά, επενδύσαµε περισσότερα από €10 εκατ. σε περιβαλλο-
ντικά έργα για την επεξεργασία και την απόρριψη αποβλήτων, την επεξεργασία
εκποµπών αερίων και την εγκατάσταση φιλικότερης προς το περιβάλλον τε-
χνολογίας.
Τέλος, συνεχίσαµε να αποτελούµε κινητήριο δύναµη για την ελληνική αγορά και
οικονοµία, καθώς, όχι µόνο το σύνολο των επιχειρηµατικών µας επενδύσεων
έφτασε τα €92 εκατ., αλλά αποδείξαµε και αποδεικνύουµε, εν µέσω αυτής της
αντίξοης συγκυρίας, ότι η ελληνική επιχειρηµατικότητα διακρίνεται από ταλέντο
και δηµιουργικότητα, και όχι µόνο µπορεί, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί.
Βέβαια, οι δυσκολίες, το αρνητικό οικονοµικό κλίµα, η υπερφορολόγηση και
η γραφειοκρατία, δηµιουργούν αναπόφευκτα ένα κλίµα αβεβαιότητας, το οποίο
πλήττει τον επιχειρηµατικό κόσµο και συνεπώς και τις πρωτοβουλίες κοινωνι-
κής ευθύνης. Όµως, στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» δεν κάνουµε εκπτώσεις, ακο-
λουθούµε απαρέγκλιτα ένα δρόµο, αυτό της δηµιουργίας κοινής αξίας για όλους.
Ως αποτέλεσµα της πορείας µας αυτής και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα
αποσπάσαµε για ακόµη µία χρονιά την πιστοποίηση του ∆ιεθνούς Φορέα Αξιο-
λόγησης GRI (Global Reporting Initiative), κατά το διεθνές πρότυπο GRI-G3 -
στο επίπεδο Β. Συµµετείχαµε, επίσης, και στο διεθνή δείκτη ESG (Environment,
Society, Governance) του Bloomberg, καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση στη
συνολική επίδοση, ανάµεσα στις ελληνικές εταιρείες που συµµετέχουν.
Στόχος µας, βέβαια, δεν είναι τα εύσηµα, αλλά η ουσία που αυτά αντικατοπτρίζουν.
Ο Τόµας Έντισον σχολίασε κάποτε ότι «Aν κάναµε όλα όσα είµαστε ικανοί να
κάνουµε, θα εκπλήσσαµε τον εαυτό µας». Στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» επι-
θυµία µας είναι κάθε µέρα να ζούµε την έκπληξη αυτή.
Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...100
Powered by FlippingBook