ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 4

1. MHNYMA ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
2
Σ
ε µια χώρα που περνάει τον 5ο χρόνο κρίσης, η χάραξη και η διατήρηση
µιας δοµηµένης και οραµατικής επιχειρηµατικής στρατηγικής είναι sine qua
non, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και µακροπρόθεσµα.
Στο πλαίσιο αυτό, στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», προχωράµε µε λελογισµένα
βήµατα µε στόχο να αναπτυσσόµαστε καθηµερινά, προστατεύοντας το συµφέ-
ρον της Εταιρείας, των ανθρώπων και των µετόχων µας. Με συγκεκριµένη στρα-
τηγική, η οποία βασίζεται σε ένα εξωστρεφές προφίλ, σε συνδυασµό µε αυστηρό
έλεγχο του κόστους, έχουµε θέσει τις βάσεις για ένα δυναµικό παρόν και θετι-
κές προοπτικές.
Η στρατηγική µας όµως δοµείται πάνω σε ένα ακόµα βασικό συστατικό στοιχείο:
τη δηµιουργία κοινής αξίας για κοινωνία και οικονοµία. ∆εν περιοριζόµαστε σε
µια πολιτική κοινωνικής ευθύνης, η οποία βρίσκεται στο περιθώριο της επιχει-
ρηµατικής µας στρατηγικής και έχει ως σκοπό, είτε να αναδιανέµει ένα κοµµάτι
των κερδών µας, είτε να περιορίσει τις τυχόν επιπτώσεις από την επιχειρηµατι-
κή µας λειτουργία.
Γνωρίζουµε ότι η βιωσιµότητα και η πρόοδος ενός οργανισµού είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε την ανάπτυξη του περιβάλλοντός του, και ως εκ τούτου η ευηµε-
ρία µιας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ευηµερία της κοινωνίας
στην οποία δραστηριοποιείται. Μόνο µαζί µπορούµε να προχωρήσουµε.
Στο επίκεντρο της λειτουργίας του Οµίλου βρίσκεται η προτεραιότητα να εξελιχθεί
σε µοχλό κοινωνικής προόδου και να συµπαρασύρει κοινωνία και οικονοµία προς
την ανάπτυξη. Όταν, µάλιστα, διαθέτεις ένα εταιρικό και οικονοµικό αποτύπω-
µα, το οποίο ισοδυναµεί µε 2,500 εργαζοµένους, €1,454 εκατ. κύκλο εργασιών
και θυγατρικές που ξεχωρίζουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι αυτονόητο ότι
η δυναµική σου είναι ανάλογη του µεγέθους σου.
Μια δυναµική, η οποία µεταφράζεται σε µια ολοκληρωµένη φιλοσοφία ευθύ-
νης, προσφοράς και προόδου, που είναι κοµµάτι του DNA µας. Ο «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» δεν επαναπαύεται, αλλά εργάζεται καθηµερινά να βελτιώσει το
κοινωνικό και οικονοµικό του αποτύπωµα, µε µόνο αποδεκτό στόχο την αριστεία.
Με κάθε µας βήµα θέλουµε να συµβάλουµε στην ενίσχυση της ελληνικής οι-
κονοµίας, στηρίζουµε την κοινωνία, προστατεύουµε το περιβάλλον και προάγουµε
ένα σωστό και ισορροπηµένο εργασιακό περιβάλλον. Πάνω σε αυτούς τους τέσ-
σερις άξονες δεν χτίζουµε την εικόνα µας, αλλά την ουσιαστική επιχειρηµατική
µας πρόοδο και το µέλλον που θέλουµε να έχουµε εµείς και τα παιδιά µας.
Και το χτίζουµε µε µια συνεπή, µακροπρόθεσµη στρατηγική, άµεσα συνδεδεµένη
µε τις επιχειρηµατικές µας λειτουργίες, και εναρµονισµένη µε τα διεθνή πρότυ-
πα και απαιτήσεις. Με αυτή τη φιλοσοφία, ενάντια στις δυσκολίες, έχουµε να επι-
δείξουµε αξιοσηµείωτες επιδόσεις και τον χρόνο που µας πέρασε.
Παρήγαµε €233 εκατ. Κοινωνικό Προϊόν, το οποίο µεταφράζεται σε φόρους, αµοι-
βές, κοινωνικές, επιχειρηµατικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις. Μάλιστα, από
το 2009 έως σήµερα, το κοινωνικό προϊόν του Οµίλου ξεπέρασε το €1 δισ., πα-
ρά την εγχώρια ύφεση.
Με τις κοινωνικές δοµές της χώρας να διακρίνονται από ολοένα και αυξανόµε-
νη ανάγκη στήριξης, λόγω της οικονοµικής κρίσης, η ανταπόκριση του Οµίλου
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...100
Powered by FlippingBook