ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 3

1
1.
ΜHNYΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
2.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.1 Περιεχόµενο και όρια του Κοινωνικού Απολογισµού
2.2 Μεθοδολογία του Κοινωνικού Απολογισµού
3.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
3.1 Οργανωτική δοµή & τοµείς δραστηριοποίησης (γεωγραφικός χάρτης δραστηριοτήτων)
3.2 ∆οµές ∆ιακυβέρνησης
3.3 Ορόσηµα επιχειρηµατικής εξέλιξης (σχετικό γράφηµα ανά έτος)
3.4 Στρατηγική & βασικά µεγέθη
3.5 Επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγω του φαινοµένου της Κλιµατικής Αλλαγής
3.6 Συνεργασίες µε κοινωνικούς εταίρους και φορείς
3.7 Βραβεία & διακρίσεις
4.
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
4.1 Ορόσηµα Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας (σχετικό γράφηµα ανά έτος)
4.2 Θεµελιώδεις δεσµεύσεις Ε.Κ.Ε.
4.3 ∆ιακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.
4.4 ∆ιαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
4.5 Επιδόσεις Ε.Κ.Ε. 2012 & στόχοι 2013
5.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
5.1 Βασικά στοιχεία οικονοµικής αξίας
5.2 Νέες επενδύσεις
6.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
6.1 Απασχόληση
6.2 Εκπαίδευση & ανάπτυξη
6.3 Ασφάλεια & Υγιεινή
6.4 Παροχές
7.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
7.1 Βασικά εργασιακά δικαιώµατα
7.2 Ίσες Ευκαιρίες & ∆ιαφορετικότητα
7.3 Ελευθερία συνδικαλισµού
7.4 Παιδική εργασία
7.5 Καταναγκαστική εργασία
8.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1 Περιβαλλοντικό αποτύπωµα Οµίλου
8.2 ∆ιαχείριση υλικών & πρώτων υλών
8.3 Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας
8.4 Υπεύθυνη κατανάλωση νερού
8.5 Εκποµπές ρύπων
8.6 Σηµαντικές ∆ιαρροές
8.7 ∆ιαχείριση αποβλήτων & απορριµµάτων
8.8 Περιβαλλοντικές δαπάνες
8.9 ∆ιαχείριση των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα
8.10 Περιβαλλοντική συµµόρφωση
9.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
9.1 Κοινωνικό αποτύπωµα Οµίλου
9.2 Συµµετοχή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
9.3 Κοινωνικές δαπάνες
9.4 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας & καταπολέµηση της δωροδοκίας
10. ∆ΙΚΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
10.1 Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων
10.2 Ικανοποίηση πελατών
10.3 Σχέσεις µε την αλυσίδα εφοδιασµού
10.4 Υπεύθυνη επικοινωνία & Marketing
10.5 Προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών
10.6 Κανονιστική συµµόρφωση & Σχέσεις µε τον Ανταγωνισµό
11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ «ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
11.1 ∆ηµοσιοποίηση Αποτελεσµάτων κατά GRI – G3.1
11.2 ∆ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις Αρχές του UN Global Compact
11.3 Πίνακας δηµοσιοποιήσεων Πτυχών ISO 26000 (International Standard)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2
4
4
6
8
8
11
12
14
15
15
16
17
18
20
21
22
28
32
32
34
35
36
41
45
47
49
49
51
52
53
54
55
55
59
61
64
65
67
67
70
71
73
74
74
78
80
82
83
83
85
86
86
86
87
88
88
94
95
Σελ.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...100
Powered by FlippingBook