ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 11

∆οµή «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
Τοµέας
δραστηριοποίησης
Θυγατρικές
εταιρείες Οµίλου
Ποσοστό
ιδιοκτησίας
Έδρες
Εταιρειών
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN A.E.
∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ AME
100.00%
100.00%
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
PROTERGIA A.E.
M&M GAS Co S.A
ΚΟRINTHOS POWER S.A.
100.00%
50.00%
65.00%
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
ΕΡΓΑ EPC
METKA A.E.
56.19%
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
9
ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΚΟΣ ΑΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ 2 0 1 2
Με σηµαντικότερο σταθµό την εξαγο-
ρά της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος»
το 2005, ο «Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
κατέστησε στρατηγικής σηµασίας την
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του µε-
ταλλουργικού του βραχίονα και έχει κα-
θιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότε-
ρους εκπροσώπους του κλάδου στη
Ν.Α.
Ευρώπη.
Σήµερα,
η
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» µαζί µε τη θυ-
γατρική της εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» αποτελεί κινητή-
ρια δύναµη για την εθνική οικονοµία,
αλλά και την ελληνική περιφέρεια.
Από το 1960 µέχρι σήµερα, η
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» παραµένει ένας
από τους ισχυρούς πυλώνες της ελλη-
νικής βιοµηχανίας, µε ετήσια δυναµι-
κότητα παραγωγής που ξεπερνά τους
170.000 τόνους σε αλουµίνιο και τους
810.000 τόνους σε αλουµίνα.
Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» αποτελεί σή-
µερα το µεγαλύτερο πλήρως καθετο-
ποιηµένο παραγωγό αλουµίνας και
αλουµινίου στην Ευρώπη. Το εργο-
στασιακό συγκρότηµά της στον Αγ.
Νικόλαο Βοιωτίας εφαρµόζει παρα-
γωγικές και εµπορικές πρακτικές εφά-
µιλλες των κορυφαίων µεταλλουργικών
βιοµηχανιών παγκοσµίως. Το 2012
αποτέλεσε αφετηρία για την έναρξη
υλοποίησης του προγράµµατος βελ-
τίωσης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ», το οποίο έχει ως στόχο να θω-
ρακίσει την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» ενά-
ντια στις προκλήσεις που πηγάζουν από
τη βαθιά ύφεση της χώρας και να βελ-
τιώσει την ανταγωνιστικότητα του τοµέα
Μεταλλουργίας για την επόµενη εικο-
σαετία.
∆ΕΛΦΟΙ–∆ΙΣΤΟΜΟΝ
Η «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.», εί-
ναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγω-
γός βωξίτη στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη, µε ετήσια παραγωγή που ανέρ-
χεται σε 650.000 τόνους. Τα εργοτάξια
της εταιρείας, που προµηθεύει µε βω-
ξίτη την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» βρί-
σκονται στην περιοχή της Άµφισσας και
απασχολούν περίπου 100 εργαζόµε-
νους.
Η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» µε έτος ίδρυσης το
1962, αποτελεί σήµερα την κορυφαία
ελληνική δύναµη σε κατασκευές ΕPC
(Engineering - Procurement - Con-
struction), δηλαδή στην ανάληψη και
υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων,
από τη µελέτη και προµήθεια έως την
κατασκευή τους.
Η Εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (συνδυασµένου κύκλου, συµ-
βατικές θερµικές και υδροηλεκτρικές)
και επιτυγχάνει διείσδυση σε ξένες
αναπτυσσόµενες αγορές, µε έργα στις
αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.
Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εται-
ρείες-κολοσσούς, έχοντας καθιερωθεί
ως µια εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊ-
κών, και όχι µόνο, εταιρειών σε έργα
EPC, και ως µια από τις σηµαντικότερες
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Εί-
ναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθη-
νών από το 1973, µε συµµετοχή σή-
µερα στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης FTSE 25. Παράλληλα, η εταιρεία
διαθέτει ισχυρή βιοµηχανική παραγω-
γική βάση, η οποία της επιτρέπει να πα-
ράγει εξειδικευµένα µηχανολογικά
εξαρτήµατα και να έχει ισχυρή παρου-
σία σε έργα Υποδοµών και Άµυνας.
Επίσης, µε την απόκτηση του εργολη-
πτικού πτυχίου 7ης τάξης, η «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» διευρύνει τις δυνατότητες συµ-
µετοχής της σε κατασκευαστικά δηµό-
σια έργα ευρέως φάσµατος στην εγ-
χώρια αγορά.
Οι τοµείς δραστηριοποίησης
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ και
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
EΡΓΑ EPC
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...100
Powered by FlippingBook