ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 10

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ ΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
8
O
«Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» µε
τόλµη και στρατηγικό σχεδια-
σµό κατανέµει ευέλικτα τις δυ-
νάµεις του στους κλάδους των Έργων
EPC, της Μεταλλουργίας και των Με-
ταλλείων, και της Ενέργειας. Εδραιώνει
σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα της ελ-
ληνικής µεταλλουργικής βιοµηχανίας,
κατατάσσεται στη 10άδα των µεγαλύ-
τερων εταιρειών του κλάδου ενεργει-
ακών έργων EPC παγκοσµίως, και, µε
πρωτοποριακές επενδύσεις στην Ενέρ-
γεια, έχει θεµελιωθεί ως ο µεγαλύτερος
ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και ο πρώτος ιδιώτης προµη-
θευτής φυσικού αερίου.
O Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει
αναπτύξει ισχυρή διεθνή πα-
ρουσία, τόσο στον τοµέα κατα-
σκευής έργων EPC, όσο και στον
κλάδο της Μεταλλουργίας. Σή-
µερα, ο Όµιλος έχει παρουσία
στις αγορές της Ευρώπης, Τουρ-
κίας, Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής µε δραστηριότητα σε 29
χώρες.
Γεωγραφικός χάρτης δραστηριοτήτων του Οµίλου
3.1 ∆οµή & τοµείς δραστηριοποίησης
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...100
Powered by FlippingBook