ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 8

Διοικητικό Συμβούλιο
& Οργανωτική Δομή
Γεν. Δ/νση Νομικών
& Ρυθμιστικών
Θεμάτων Ομίλου
Διοικητικό
Συμβούλιο
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Ελεγκτική
Επιτροπή
Δ/νση Εσωτερικού
Ελέγχου
Επιτροπή
Αμοιβών
Γεν. Δ/νση
Χρηματοοικονομικών
Ομίλου
Γεν. Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών Ομίλου
6
ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ‘H ΦΑΝΑΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...160
Powered by FlippingBook