ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 5

ανάληψης 4 νέων μεγάλων έργων σε
διάφορες χώρες. Με τη διεθνοποίηση
των δραστηριοτήτων της εταιρείας να
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το 2013
σηματοδότησε παράλληλα μια χρονιά
κατά την οποία η ΜΕΤΚΑ πραγματο-
ποίησε μια δυναμική επιστροφή στην
εγχώρια αγορά, μειοδοτώντας στον
διαγωνισμό για τη νέα σιδηροδρομι-
κή γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη. Πρό-
κειται για ένα σημαντικό έργο υπο-
δομής, που κάνει πραγματικότητα τη
διασύνδεση της Πελοποννήσου με το
σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο της
Αθήνας και αποτελεί την αφετηρία για
τη διεκδίκηση και ανάληψη και νέων
έργων από την εταιρεία, με «όπλο» την
εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία
που έχει αναπτύξει στις διεθνείς δρα-
στηριότητές της.
Με ορατή πλέον την πολυαναμενόμενη
σταθεροποίηση της οικονομικής κατά-
στασης στην Ελλάδα, το 2014 βρίσκει
τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να ατενίζει το
μέλλον με αισιοδοξία, εκτιμώντας πως
η μακροοικονομική προς το παρόν βελ-
τίωση της οικονομίας θα αποτυπωθεί
και σε μικροοικονομικό επίπεδο και
πως οι διαρθρωτικές αλλαγές που συ-
νεχίζουν να υλοποιούνται θα οικοδομή-
σουν ένα νέο, υγιές μοντέλο ανάπτυξης
για τη χώρα.
Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε
πως θα συνεχίσουμε να επενδύουμε
σε διαφορετικούς αλλά νευραλγικούς
για την ανάπτυξη της χώρας παραγω-
γικούς τομείς, συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας και
στη δημιουργία υποδομών για το αύριο.
Η δημιουργία αξίας για την κοινωνία
στην οποία δραστηριοποιούμαστε θα
συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο
των δραστηριοτήτων μας, αναπόσπαστο
κομμάτι του DNA μας που δίνει νόημα
σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής
μας δράσης.
Στην πορεία μας αυτή δεν θα είμαστε
μόνοι. Θα έχουμε για μία ακόμη χρο-
νιά στο πλευρό μας τους 2.500 εργα-
ζομένους μας, τους μετόχους μας και
τους συνεργάτες μας, που με το ταλέντο
τους, το πάθος τους και την αφοσίωσή
τους θα μας δώσουν δύναμη να συνε-
χίσουμε να χτίζουμε το μέλλον που θέ-
λουμε, για εμάς αλλά και για τις επόμε-
νες γενιές.
3
«Με ορατή
πλέον την
πολυαναμενόμενη
σταθεροποίηση
της οικονομικής
κατάστασης στην
Ελλάδα, το 2014
βρίσκει τον Όμιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να
ατενίζει το μέλλον
με αισιοδοξία»
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...160
Powered by FlippingBook