ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 4

2
Π
αρότι το 2013 αποτέλεσε το έκτο κατά σει-
ρά έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία,
στη διάρκεια του οποίου παρακολουθήσα-
με την κρίση να βαθαίνει και να αγγίζει ολοένα και
περισσότερους συνανθρώπους μας, συνιστά κατά
γενική – σχεδόν – ομολογία και τη χρονιά κατά την
οποία τα αισιόδοξα μηνύματα άρχισαν να πληθαί-
νουν, αντικαθιστώντας αργά αλλά σταθερά τα απαι-
σιόδοξα σενάρια.
Όπως και για το σύνολο του επιχειρηματικού τοπίου
της χώρας, έτσι και για τον Όμιλο μας, η πενταετία
μεταξύ 2008 και 2012 ήταν ένα διάστημα γεμάτο προ-
κλήσεις, άλλες πρωτόγνωρες, που γεννήθηκαν από
την ίδια την οικονομική κρίση, και άλλες που σχετί-
ζονται περισσότερο με χρόνια, διαρθρωτικά προβλή-
ματα της χώρας, όπως είναι η υπερφορολόγηση, η
γραφειοκρατία και το ασταθές νομικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, καταφέραμε, χάρη στη
μακροπρόθεσμη στρατηγική, το όραμά μας και την
ομαδική δουλειά όχι απλώς να παρουσιάζουμε θε-
τικά αποτελέσματα, αλλά και να προχωρήσουμε σε
νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές κινήσεις, που
χτίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο τον Όμιλο,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη στήριξη της ελληνικής
οικονομίας στο σύνολό της.
Το 2013 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Στα μέσα του έτους ανακοινώσαμε
την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των υφι-
στάμενων δανειακών υποχρεώσεών μας, εξέλιξη που
βελτίωσε ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ μας και δι-
ασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επεν-
δυτικές κινήσεις. Με την ανάπτυξη του Ομίλου και
της χώρας να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραι-
ότητά μας, το 2013 ανακοινώσαμε την ενίσχυση της
συνεργασίας μας με την “Fairfax Financial Holdings
Limited”, η οποία αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτε-
ρο μέτοχο του Ομίλου. Πρόκειται για μία κίνηση που
αναδεικνύει την επιχειρηματική εξωστρέφεια του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενισχύοντας την πρόσβασή
μας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, και συμβάλλει
στην υλοποίηση των επιχειρηματικών μας στόχων
στους νευραλγικούς τομείς της Ενέργειας, των Έργων
EPC και της Μεταλλουργίας.
Αλλά και για τις θυγατρικές του Ομίλου η χρονιά που
μας πέρασε ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερα σημαντι-
κές εξελίξεις: Το 2013 σήμανε την ολοκλήρωση του
ιδιαίτερα φιλόδοξου προγράμματος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»,
που βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ, μειώνοντας το κόστος παραγωγής της κατά
$145 εκατ. μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Με την
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ να αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετο-
ποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και μια από τις υγιέστερα ανα-
πτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα, συνιστά πάγια επιδίωξή μας η περαιτέρω βελτί-
ωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εταιρείας,
μέσα και από την υλοποίηση ενός μακρόπνοου επεν-
δυτικού πλάνου, που θα αποτελέσει κινητήρια δύνα-
μη για την εθνική οικονομία αλλά και την ελληνική
περιφέρεια.
Και στον τομέα των έργων EPC, το 2013 ήταν μία χρο-
νιά ισχυρών αποτελεσμάτων, με τη ΜΕΤΚΑ να ολο-
κληρώνει με επιτυχία 6 μεγάλα έργα συνολικής ισχύ-
ος άνω των 2.500 MW και να υπογράφει συμβόλαια
«Σε αυτή την αναμέτρηση, με συνεπή στρατηγική,
όραμα αλλά και μεράκι, βγήκαμε νικητές»
Μήνυμα Προέδρου
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...160
Powered by FlippingBook