ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 16

Κοινωνική Υπευθυνότητα
Σ
τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η αδιαπραγμάτευτη
δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη μεταφράζε-
ται σε αποφάσεις και πράξεις που συμβάλλουν
στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν
την ελληνική κοινωνία, προστατεύουν το φυσικό πε-
ριβάλλον και προάγουν τις ορθές επιχειρηματικές
πρακτικές στο εργασιακό περιβάλλον.
Για τον Όμιλο, η υπόσχεση να διατηρεί το ήθος και
τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία
με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλ-
λον παραμένει ακλόνητη, ειδικά στη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, η οποία καθιστά
ακόμα πιο αναγκαία τη συνεισφορά των επιχειρήσε-
ων ως κοινωνικών εταίρων.
Πρόκειται για μια υπόσχεση η οποία ενδυναμώνει
την πορεία προσφοράς και την ενεργό παρουσία του
ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που προσμετρά παραπάνω
από 20 χρόνια και το 2013 απέσπασε για ακόμη μια
χρονιά την πιστοποίηση του Διεθνούς Φορέα Αξιο-
λόγησης GRI (Global Reporting Initiative), κατά το
διεθνές πρότυπο GRI-G3 στο επίπεδο Β, για το 2012.
Και το 2013, παρά τις εγχώριες αντιξοότητες, ο Όμι-
λος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρήγαγε κοινωνικό προϊόν συ-
νολικής αξίας €211 εκατ. για επενδύσεις, παροχές
προς τους εργαζομένους, χορηγίες, μερίσματα και
πληρωμή φόρων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαφάνειας, ο Όμιλος
είναι μια από τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις
που σε ετήσια βάση διεξάγει ανοιχτό διάλογο με
τους κοινωνικούς του εταίρους στις κοινωνίες όπου
και δραστηριοποιείται. Χαρακτηριστικά, το 2013 δι-
οργανώθηκαν, με μεγάλη συμμετοχή, Φόρουμ Ανοι-
χτού Διαλόγου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τη
ΜΕΤΚΑ και την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ενώ για τρίτη φορά σε
διάλογο με τα κοινά εισήλθε και η PROTERGIA.
Τέλος, το 2013 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμμετεί-
χε στο διεθνή δείκτη ESG (Environment, Society,
Governance) του Bloomberg, καταλαμβάνοντας για
το 2012 την πρώτη θέση στη συνολική επίδοση ανά-
μεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν και
την 9η σε παγκόσμιο επίπεδο.
14
«Για τον Όμιλο, η υπόσχεση να διατηρεί το ήθος
και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη
συμμαχία με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους
και το Περιβάλλον παραμένει ακλόνητη...»
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...160
Powered by FlippingBook