ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 14

H
Εταιρική κουλτούρα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βασίζεται στην αρχή ότι οι άνθρωποι αποτελούν την
κινητήριο δύναμη μιας επιχείρησης και σε αυτούς οφείλεται τόσο η επιχειρηματική επιτυχία, όσο και
η μελλοντική ανάπτυξη. Απόδειξη της φιλοσοφίας αυτής, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και η επαγγελ-
ματικότητα που χαρακτηρίζουν τους εργαζομένους του Ομίλου.
Στο πλαίσιο αυτό, ως ένας μεγάλος εργοδότης που παρέχει 2.500 θέσεις εργασίας, ο Όμιλος επενδύει σταθερά
στο ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοί του αισθάνονται
ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις εταιρικές αξίες.
Οι Άνθρωποί μας
…να προσελκύει
και να συγκρατεί ικανά στελέχη με ακεραιότητα, δημιουργική σκέψη,συνέπεια
και επαγγελματική ευσυνειδησία
…να παρέχει
συνθήκες εργασίας που ευνοούν την ανάπτυξη και την πλήρη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου
…να δημιουργεί
ευκαιρίες για την επαγγελματική εξέλιξη όλων, μέσω της υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και ανταγωνιστικών συστημάτων παροχών
…να διατηρεί
την εργασιακή ειρήνη, μέσω πρακτικών που συμβάλλουν στις αρμονικές συνεργασίες
και να διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας
…να δίνει
στους εργαζομένους τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την καθημερινή
εργασία, παρέχοντάς τους παράλληλα συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση
…και να επιτυγχάνει
τον στόχο «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ»
σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.
Επένδυση στον Άνθρωπο για τον
Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σημαίνει:
12
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...160
Powered by FlippingBook