ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 11

αλουμινίου στην Ευρώπη. Το εργοστασιακό συγκρό-
τημά της στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας απασχολεί άμε-
σα 1.100 άτομα και έμμεσα περισσότερα από 400,
εφαρμόζοντας παραγωγικές και εμπορικές πρακτι-
κές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιο-
μηχανιών παγκοσμίως.
Το 2013 ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα βελτί-
ωσης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», το οποίο
θώρακισε την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ενάντια στις προκλή-
σεις που πηγάζουν από τη βαθιά ύφεση της χώρας,
μειώνοντας τα κόστη της κατά 145 εκατ. δολάρια
ετησίως και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του
τομέα Μεταλλουργίας σε διεθνές επίπεδο.
ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ
Η ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ είναι ο δεύτερος μεγαλύτε-
ρος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000
τόνους. Τα εργοτάξια της εταιρείας, που προμηθεύει
με βωξίτη την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, βρίσκονται στην περι-
οχή της Άμφισσας και απασχολούν περίπου 100 ερ-
γαζομένους.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο Όμιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εδραιώθηκε ως ο κυρίαρχος ανε-
ξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, υλο-
ποιώντας ένα πρόγραμμα επενδύσεων €1 δισ. και
πρωτοστατώντας στην απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας, μιας αγοράς που ανοίγει σημαντικές
προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επι-
χειρήσεις.
Μέσω συνεργειών με τη ΜΕΤΚΑ και τη M&M Gas,
ο Όμιλος διαθέτει ένα διευρυμένο φάσμα δραστη-
ριοποίησης στην ενέργεια, που εκτείνεται από την
κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ως την
προμήθεια φυσικού αερίου και την έγχυση ηλεκτρι-
σμού στο δίκτυο.Το 2013, το ενεργειακό χαρτοφυλά-
κιο του Ομίλου ανήλθε σε 1.200 ΜW από θερμικές
μονάδες παραγωγής ενέργειας και σε περισσότερα
από 50MW από ενεργειακά πάγια στον χώρο των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Παράλλη-
λα, ο Όμιλος προχωράει στην κατασκευή επιπλέον
130MW έως το τέλος του 2015, επένδυση συνολικού
ύψους €190 εκατ., ενώ περισσότερα από 700MW
βρίσκονται σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης.
H Protergia αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της ενέργειας, συγκεντρώνο-
ντας τη διαχείριση των ενεργειακών παγίων και δρα-
στηριοτήτων του Ομίλου. Στόχος της Εταιρείας είναι
η ανάπτυξη και διατήρηση ενός δυναμικού και ισορ-
ροπημένου χαρτοφυλακίου, η δραστηριοποίηση στη
χονδρική και λιανική αγορά της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, η εμπορία εκπομπών CΟ
2
, καθώς και η επέκταση
στην ενεργειακή αγορά γειτονικών χωρών.
Η M&M GAS Co S.A έχει συσταθεί από τους Ομί-
λους ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και MOTOR OIL από το 2010
και δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία
φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). H Εταιρεία
στοχεύει στη διασφάλιση της κάλυψης, με ανταγωνι-
στικούς όρους, των αναγκών των δύο Ομίλων σε φυ-
σικό αέριο καθώς και στην εμπορία φυσικού αερίου
σε τρίτους. Κατά τη σύστασή της, η Εταιρεία έθεσε
τις βάσεις για την απελευθέρωση της εγχώριας αγο-
ράς φυσικού αερίου, πραγματοποιώντας την πρώτη
στα ελληνικά χρονικά εισαγωγή ιδιωτικού φορτίου
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...160
Powered by FlippingBook