Text size + -
Carbon Neutral Website
Insiders Transactions

Insiders Transactions

Name: Choose year:
Name: Choose year: Search

R.S. Fullname Father's name Status Person Date Market Vol. Value (€) B/S Type R.
A DASKALOPOULOS DIMITRIOS DASKALOPOULOS ARISTEIDIS Non Executive Member The Same 10 Apr 2008 ASE 23,500 199,280.00€ B Stock(Common) -
A KASDAS SPYRIDΟN KASDAS DIMITRIOS Other Manager The Same 07 Apr 2008 ASE 6,000 51,540.00€ B Stock (Common) -
A KARAΪNDROS ELENOS KARAΪNDROS NIKOLAOS Other Manager The Same 31 Mar 2008 ASE 1,000 7,661.31€ B Stock (Common) -
A MYTILINAIOS IΟANNIS MYTILINAIOS GEΟRGIOS Vice President The Same 31 Mar 2008 ASE 100,000 768,000.00€ B Stock (Common) -
A PALLAS GEΟRGIOS PALLAS NIKOLAOS Other Manager The Same 28 Mar 2008 ASE 6,967 52,614.71€ Β Stock (Common) -
A MYTILINAIOS IΟANNIS MYTILINAIOS GEΟRGIOS Vice President The Same 28 Mar 2008 ASE 100,000 760,000.00€ B Stock (Common) -
A DASKALOPOULOS DIMITRIOS DASKALOPOULOS ARISTEIDIS Non Executive Member The Same 28 Mar 2008 ASE 100,000 762,114.28€ B Stock(Common) -
A DASKALOPOULOS DIMITRIOS DASKALOPOULOS ARISTEIDIS Non Executive Member The Same 24 Jan 2008 ASE 70,000 679,000.00€ B Stock(Common) -
A PALLAS GEΟRGIOS PALLAS NIKOLAOS Other Manager The Same 23 Jan 2008 ASE 5,000 45,316.64€ Β Stock (Common) -
A PALLAS GEΟRGIOS PALLAS NIKOLAOS Other Manager The Same 22 Jan 2008 ASE 2,000 18,381.65€ Β Stock (Common) -
A PAPAGEΟRGIOU ANTΟNIOS PAPAGEΟRGIOU PANTELIS Audit Control Manager The Same 21 Jan 2008 ASE 5,000 49,260.00€ Β Stock (Common) -
A PALLAS GEΟRGIOS PALLAS NIKOLAOS Other Manager The Same 21 Jan 2008 ASE 22,000 224,624.73€ Β Stock (Common) -
A PALLAS GEΟRGIOS PALLAS NIKOLAOS Other Manager The Same 18 Jan 2008 ASE 3,000 33,911.98€ Β Stock (Common) -
A PALLAS GEΟRGIOS PALLAS NIKOLAOS Other Manager The Same 17 Jan 2008 ASE 8,000 88,185.85€ Β Stock (Common) -
A KASDAS SPYRIDΟN KASDAS DIMITRIOS Other Manager The Same 16 Jan 2008 ASE 5,698 62,715.92€ S Stock (Common) -
3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16