Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο.

Πολιτική

Ως υπεύθυνη επιχείρηση η MYTILINEOS αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της καθώς και των τρίτων μερών (συνεργατών, πελατών, φοιτητών και άλλων επισκεπτών) να εργάζονται ή να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Βασικοί άξονες πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS:

 • Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και λήψη μέτρων για τον έλεγχο και των περιορισμό τους.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων.
 • Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
 • Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
 • Συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης και διαδικασιών, για να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και η βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων.
 • Συνεχής προσπάθεια για εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Βασικός Στόχος και δεσμεύσεις

Η MYTILINEOS συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, για την επίτευξη του στόχου ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ που αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας.

Τομέας Μεταλλουργίας

Η Υγεία και η Ασφάλεια στον Τομέα Μεταλλουργίας αποτελούν διαχρονικά πρώτη προτεραιότητα. Παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων με και χωρίς διακοπή εργασίας καθώς και των επαγγελματικών νοσημάτων τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια συνεχίζεται αμείωτη. Η εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες εργασίας και να προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες ώστε να προλαμβάνει τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες επιδιώκοντας να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, η εταιρεία δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων του Τομέα σε σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων των προμηθευτών των πελατών και των επισκεπτών της. 

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών και της απόδοσης της υγείας και της ασφάλειας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο απώτερος στόχος είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία.

Αρχές που υποστηρίζουμε

 • Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στόχος 3: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.

 1. Υποστόχος 3.6: Μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα.
 2. Υποστόχος 3.9: Διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

Στόχος 8: Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

 1. Υποστόχος 8.8: Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών, και ιδίως των γυναικών μεταναστριών καθώς και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: «Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025»

Δέσμευση 3: Κοινωνική και οικονομική συνεισφορά για μια βιώσιμη κοινωνία

-Ευημερία εργαζομένων, θέμα 2ο: Διατήρηση των υψηλότερων δυνατόν προτύπων υγείας και ασφάλειας, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στα σπίτια τους μετά την εργασία και μείωση της συχνότητας του δείκτη δυστυχημάτων και ατυχημάτων κατά 50%

 • Αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μεταλλείων και Μετάλλων

Αρχή 5: Επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια, με απώτερο στόχο τα μηδενικά ατυχήματα.

 • Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Οδηγία 5: Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις

 1. Θέμα 4.γ.: Λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Πρακτικές ευαισθητοποίησης

H MYTILINEOS αντιλαμβάνεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να εκπληρώσει τον βασικό στόχο και τις δεσμεύσεις της στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, είναι η συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας, μέσω της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης όλων των εργαζόμενων.

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των πρακτικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εταιρείας:

 • Τομέας Μεταλλουργίας: «Ημέρες Ασφάλειας 2019»

Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής είναι να διαπιστώσουν οι εργαζόμενοι του Τομέα Μεταλλουργίας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την MYTILINEOS καθώς λόγω της δραστηριότητας τους οφείλουν να την εξασφαλίζουν στην καθημερινότητα τους.  Ο βέλτιστος τρόπος για την ουσιαστικότερη κατανόηση αυτού του στόχου ήταν η εφαρμογή μιας σειράς εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων. Σε διάστημα 10 ημερών περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι επισκέφτηκαν, σε ομάδες, 4 ειδικά διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς σταθμούς στο χώρο του εργοστασίου, όπου έμαθαν για τους χημικούς & θερμικούς κινδύνους, την ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, τί πρέπει να προσέχουν στις εργασίες σε ύψος με την βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, το πως πρέπει να αντιδρούν στην περίπτωση ρίψης φορτίου, αλλά και πώς να εντοπίζουν «Νεκρές Γωνίες». Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση παιδικής ζωγραφικής με έργα των παιδιών των εργαζομένων καθώς και αφίσες εργαζομένων όπου απεικονίζονταν σημαντικά μηνύματα σχετικά με τις αποτελεσματικές λύσεις ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία είχε εξαιρετική ανταπόκριση, με το ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων να φτάνει το 95%.

 • Κεντρικές Υπηρεσίες: Πρόγραμμα «Πρόληψη παιδικών Ατυχημάτων»

Τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών στην Ελλάδα. Η MYTILINEOS συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, αναγνωρίζει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, είναι μέσω του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μετά τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που περνούν τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και ως εκ τούτου τα γνωρίζουν καλά καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής στην οποία μεγαλώνουν. Στην κατεύθυνση αυτή η εταιρεία, από το 2018, συμμετέχει στο πρόγραμμα Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, του σωματείου Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος, αναλαμβάνοντας σε ετήσια βάση τις εκδόσεις εξειδικευμένων εντύπων όπως: Ασφάλεια στο Σχολείο, «Ασφάλεια στο Σπίτι», «Αθλητισμός με Ασφάλεια» και «Προσοχή στα εγκαύματα», που διανέμονται σε σχολεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας ανά την Ελλάδα. Μία πρωτοβουλία μέσα από την οποία μέχρι σήμερα έχουν ενημερωθεί περισσότερα από 5.500 άτομα (παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί).

 1. Ασφάλεια στο Σχολείο 
 2. Ασφάλεια στο Σπίτι
 3. Αθλητισμός με Ασφάλεια
 4. Προσοχή στα Εγκαύματα
 • Κεντρικές Υπηρεσίες: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ασφαλής Οδήγηση»

Η MYTILINEOS σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και τη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης του Ιαβέρη, διοργάνωσε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ασφαλή Οδήγηση για τους εργαζομένους της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.

Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο ενότητες: 1) την ενότητα της βασικής εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόμενους, που συνδύαζε τη θεωρητική εκπαίδευση με μία ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία σε ειδικούς προσομοιωτές όπου οι εργαζόμενοι μπορούσαν να ελέγξουν τα αντανακλαστικά τους υπό διάφορες συνθήκες οδήγησης δίνοντας τους την ευκαιρία να βιώσουν και την αίσθηση μιας σύγκρουσης και ανατροπής του αυτοκινήτου, και  2) την ενότητα της πρακτικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε ειδική πίστα για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς της εταιρείας.

Σκοπός της MYTILINEOS ήταν τόσο η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε κρίσιμα ζητήματα οδικής ασφάλειας όσο και η ανάπτυξη εκ μέρους τους μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς για την πρόληψη και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι οποίοι ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, έκαναν λόγο για μια πολύ σημαντική εμπειρία ζωής, που κατά συνέπεια αναγκάζει τους οδηγούς να γίνουν πιο συνετοί ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες να εμπλακούν σε τροχαίο δυστύχημα.

 • Τομέας Μεταλλουργίας: «Αποστολές Ασφάλειας»

Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής είναι να αποτελέσει η ασφάλεια βασικό κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε εργαζόμενου. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζομένων του Τομέα Μεταλλουργίας στην Ασφάλεια και σε συνδυασμό με την ιεραρχική τους εξέλιξη, προβλέπεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η αποκλειστική ενασχόληση τους με τις «Αποστολές Ασφάλειας». Αντικείμενο του θεσμού των «Αποστολών Ασφάλειας» είναι ο εργαζόμενος, απομακρυσμένος από την καθημερινότητα, να εκπαιδευτεί μέσα από ουσιαστική πρακτική άσκηση στην ασφαλή εργασία και να την εντάξει στην κουλτούρα του. Οι «Αποστολές Ασφάλειας» περιλαμβάνουν: α) ειδικά θέματα ασφάλειας σχετικά με το αντικείμενο εργασίας (εξειδίκευση) του εργαζομένου, β) Project σχετικά με γενικά θέματα ασφάλειας (κουλτούρα ασφάλειας, Ε.Κ.Ε. κ.α.), γ) διαμόρφωση οδηγιών, διαδικασιών και τρόπων εργασίας. Ο εργαζόμενος με την ολοκλήρωση της «Αποστολής Ασφάλειας» που έχει αναλάβει, πρέπει να μπορεί να ενσωματώσει κατά προτεραιότητα την ασφάλεια στα νέα του καθήκοντα. Οι «Αποστολές Ασφάλειας» αφορούν όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους Μηχανικούς και αρχιεργοδηγούς καθώς και όλα τα άτομα τα οποία εξελίσσονται ιεραρχικά. Η διάρκεια της κάθε «Αποστολής Ασφάλειας» κυμαίνεται από μια εβδομάδα έως και δύο μήνες, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο του εργαζομένου.

Με την ολοκλήρωση μιας «Αποστολής Ασφάλειας» γίνεται η παρουσίαση της. Οι μηχανικοί και οι αρχιεργοδηγοί την παρουσιάζουν στην Επιτροπή Πλοήγησης Υγείας και Ασφάλειας του εργοστασίου (ΕΠΥΑ). Η ΕΠΥΑ αποτελείται από το σύνολο των Διευθυντών, τον Ιατρό Εργασίας, τα μέλη της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας τους προϊστάμενους των τμημάτων συντήρησης και τον προϊστάμενο Συνεχούς Προόδου. Η ΕΠΥΑ αποφασίζει εάν θα παρουσιαστεί η Αποστολή ασφάλειας σε τμήματα του εργοστασίου και εάν απαιτείται η δημιουργία Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των προτάσεων που προκύπτουν.

Η συγκεκριμένη πρακτική κατέκτησε το Χρυσό βραβείο στο θεσμό των «Health & Safety Awards 2018».

 • Τομέας Μεταλλουργίας: Εσωτερική καμπάνια πρόληψης ατυχημάτων «Ενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου του εγκέφαλου».

H Γενική Διεύθυνση του Τομέα Μεταλλουργίας, έκρινε ότι η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη χρήση επιθεωρήσεων, οδηγιών εργασίας και εφαρμογής κανόνων και διαδικασιών. Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, μέσω της χρήσης του συναισθήματος ως κίνητρο για αποτελεσματική σκέψη και πράξη ως προς την ασφάλεια τους. Στην κατεύθυνση αυτή, από το 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σε εξέλιξη μία εξειδικευμένη καμπάνια για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας με την πρωτοποριακή μέθοδο της ενεργοποίησης του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Το σκεπτικό της καμπάνιας είναι, ότι για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, θα πρέπει με τα κατάλληλα ερεθίσματα και μηνύματα να επιτραπεί η ενεργοποίηση του τμήματος του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου που ενεργοποιεί τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το συναίσθημα. Η προσπάθεια ξεκίνησε με την αναζήτηση ιδεών, τη φωτογράφιση, την επεξεργασία εικόνων, την εκτύπωση και την τοποθέτηση ομοιωμάτων, αφισών και μνημάτων, σε διάφορα σημεία του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου προβάλλοντας τον συνδυασμό της προώθησης των βασικών κανόνων ασφάλειας με την απεικόνιση των συνεπειών της μη εφαρμογής τους. Η καμπάνια υλοποιήθηκε από ομάδα εργαζομένων αποτελούμενη από μέλη της ΕΥΑΕ (Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας), εθελοντές γραφίστες εργαζόμενους και το τμήμα της Ασφάλειας του εργοστασίου.

Η συγκεκριμένη πρακτική κατέκτησε το Χρυσό βραβείο στο θεσμό των «Health & Safety Awards 2016».

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies