Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο.

Πολιτική

Ως υπεύθυνη επιχείρηση η MYTILINEOS αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της καθώς και των τρίτων μερών (συνεργατών, πελατών, φοιτητών και άλλων επισκεπτών) να εργάζονται ή να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Βασικοί άξονες πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS:

  • Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.
  • Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και λήψη μέτρων για τον έλεγχο και των περιορισμό τους.
  • Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων.
  • Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
  • Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια.
  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
  • Συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης και διαδικασιών, για να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και η βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων.
  • Συνεχής προσπάθεια για εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Βασικός Στόχος και δεσμεύσεις

Η MYTILINEOS συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, για την επίτευξη του στόχου ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ που αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας.

Τομέας Μεταλλουργίας

Η Υγεία και η Ασφάλεια στον Τομέα Μεταλλουργίας αποτελούν διαχρονικά πρώτη προτεραιότητα. Παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων με και χωρίς διακοπή εργασίας καθώς και των επαγγελματικών νοσημάτων τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια συνεχίζεται αμείωτη. Η εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες εργασίας και να προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες ώστε να προλαμβάνει τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες επιδιώκοντας να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, η εταιρεία δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων του Τομέα σε σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων των προμηθευτών των πελατών και των επισκεπτών της. 

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών και της απόδοσης της υγείας και της ασφάλειας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο απώτερος στόχος είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies