Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η MYTILINEOS, διαθέτει στην Ελλάδα παράκτιες βιομηχανικές μονάδες ενώ δραστηριοποιείται σε χώρες όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο έντονες. Επιπλέον, η εξορυκτική της δραστηριότητα, που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τους φυσικούς πόρους, δύναται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος, όπως και η παραγωγή αλουμίνας, λόγω των σημαντικών αναγκών της διεργασίας σε νερό. Βασική πρόκληση της Εταιρείας αποτελεί η αξιολόγηση της τρωτότητας των δραστηριοτήτων της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα αλλά και τα αναμενόμενα κλιματικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν.

Δέσμευση

H ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παραγωγικών μονάδων της MYTILINEOS και η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της στις υφιστάμενες και δυνητικές επιπτώσεις της αλλαγής των κλιματικών φαινομένων.

Κυριότεροι κίνδυνοι

 • Κίνδυνοι μετάβασης: Ανταπόκριση σε εκτεταμένες πολιτικές, νομικές, τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, στο γενικότερο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλότερου άνθρακα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως μια πιθανή πηγή κινδύνου φήμης που συνδέεται με την αλλαγή των αντιλήψεων των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας, σχετικά με τη συμβολή της σε μια οικονομία χαμηλότερων ρύπων.
 • Φυσικοί κίνδυνοι:Αφορούν σε έντονες ή πιο μακροπρόθεσμες φυσικές μεταβολές οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας όπως π.χ. καταστροφές υποδομών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, απώλεια ημερών εργασίας λόγω ακραίων θερμοκρασιών, ανάγκη ενίσχυσης μέτρων και δράσεων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κ.ά. Οι φυσικοί αυτοί κίνδυνοι ενδέχεται να έχουν οικονομικές επιπτώσεις, όπως άμεση ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία και έμμεσες επιπτώσεις από τη διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

 • Η Εταιρεία προκειμένου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να μειώσει τις επιπτώσεις των σχετικών δυνητικών κινδύνων, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) εξετάζει τις κλιματικές προβλέψεις σε τοπική κλίμακα για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων β) ενσωματώνει το θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων με σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και όπου είναι δυνατόν αξιοποίηση ευκαιριών προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και γ) εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών.

Σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

 • Στον ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας οι βασικοί κίνδυνοι έχουν εκτιμηθεί και δεν έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής η ανάγκη λήψης ειδικά στοχευμένων μέτρων. Σχετικά με τους θερμικούς σταθμούς έχουν συνταχθεί Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις ύπαρξης ακραίων φυσικών φαινομένων (καύσωνας, παγετός, καταιγίδα, πλημμύρα κ.α.) καθώς και ειδικές μελέτες πλημμύρας όπου υπάρχουν ρέματα κοντά στους σταθμούς. Στον τομέα της λειτουργίας των Α.Π.Ε. οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν συστήματα ασφαλείας που σε περίπτωση πολύ δυνατού ανέμου τίθενται εκτός λειτουργίας και σε ασφαλή θέση ενώ οι επιφάνειες των ηλιακών συλλεκτών είναι από την κατασκευή τους ανθεκτικές στο χαλάζι.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, έχουν εκπονηθεί μελέτες για κινδύνους σχετικούς με ατυχήματα από φυσικές καταστροφές και πλημμύρες , ενώ έχουν κατασκευαστεί ή βελτιωθεί υποδομές για την αντιμετώπιση των πλέον ακραίων φαινομένων και έχουν δημιουργηθεί και τα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επίσης έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, για το νερό.
 • Σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό, μέσω των Τομέων Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνονται και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, εντός των ορίων των εγκαταστάσεων και των εργοταξίων.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να μελετά την προσαρμογή της, στις συστάσεις της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD), σε κάθε μια από τις τέσσερις ειδικές θεματικές ενότητες: Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, Δείκτες και Στόχοι. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας στον σχετικό πίνακα αναφοράς στοιχείων TCFD.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • TCFD
 • CDP Climate Change
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies