Πρόληψη της ρύπανσης

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η αποτελεσματική πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) καθώς και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

Δέσμευση

Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

  • Η πιθανή υποβάθμιση του αέρα, της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και ρύπανσης εδαφών από βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν μόνιμους δυνητικούς κινδύνους.
  • Βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, παραγωγικές και μεταφορικές, ενέχουν τον κίνδυνο διαρροών, μετά από απρόβλεπτες δυσλειτουργίες ή ατυχήματα, στο θαλάσσιο περιβάλλον αφού γειτνιάζουν με αυτό.
  • Η αδυναμία πρόληψης και διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο οικονομικό και βιομηχανικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μειώνοντας την παραγόμενη αξία, είτε μέσω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, είτε μέσω πιθανών διοικητικών κυρώσεων αλλά και πιθανής αδυναμίας διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

  • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα, εφαρμόζεται ειδική πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων που αφορά στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στις δραστηριότητες του τομέα. Μέσω μιας σειράς μέτρων πρόληψης, επιτυγχάνεται η αποφυγή οποιουδήποτε συμβάντος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας, την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016), την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη διαχείριση υποδομών και βιομηχανικών αποβλήτων, την καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), τη λειτουργία τμήματος πυροπροστασίας και τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των εδαφών.
  • Η θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ, στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης μικρών και τοπικών περιστατικών διαρροών λιπαντικών στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των υπόγειων στοών, σε ετήσια βάση εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: 1) προμήθεια υλικών στην καλύτερη δυνατή ποιότητα της αγοράς διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους, 2) υλοποίηση, σε ετήσια βάση, ειδικών σεμιναρίων ευαισθητοποίησης του προσωπικού, 3) άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών συλλέγοντας την ποσότητα του χώματος στην περιοχή της διαρροής και την προώθηση αυτής στο χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων για την ανάλογη διαχείρισή της, και 4) τακτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του.
  • Στους ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε όλες τις παραγωγικές μονάδες (θερμικοί Σταθμοί, ΑΠΕ, εργοστάσια σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών και τα εργοτάξια) εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες απρόβλεπτων δυσλειτουργιών και ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται: α) όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών καθώς και οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων, β) παρακολούθηση εκπομπών αέριων ρύπων, γ) προγράμματα προληπτικής συντήρησης, δ) συστηματικοί περιβαλλοντικοί οπτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων, ε) ετήσιες επιθεωρήσεις εξωτερικού φορέα για πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

  • ISO 14001:2015
  • GRI Standards
  • SASB Standards
  • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies