Οικολογικές Επιδράσεις

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

H προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των εκμεταλλεύσιμων περιοχών που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για την MYTILINEOS στο πλαίσιο της μείωσης των οικολογικών επιδράσεων και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δέσμευση

Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων κατά την εξορυκτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη και λειτουργία ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η μη αποτελεσματική πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, στη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εγείροντας θέματα μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες για την εταιρεία θα περιλάμβαναν τη διατάραξη του σχεδιασμού επιχειρησιακής ανάπτυξης και εξέλιξης, λόγω επιπτώσεων στη φήμη και την οικονομική της θέση.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται ή που γειτνιάζουν με αυτές και όπου υπάρχουν απειλούμενα ή προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.

  • Στον τομέα Μεταλλουργίας, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), εφαρμόζει μία σειρά μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον περιορισμό των επιδράσεων στους φυσικούς αποδέκτες, διαφυλάττοντας έτσι την ποιότητά τους και κατ’ επέκταση τις συνθήκες ανάπτυξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Επίσης, το εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος πραγματοποιεί αποκαταστάσεις των ανενεργών επιφανειών των Χώρων Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη και Χώρων Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων, ενώ έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη την συντήρηση των νέων αλλά και παλαιών αποκατεστημένων χώρων διάθεσης αποβλήτων (πχ παλαιός αποκατεστημένος ΧΥΤΕΑ , ανενεργά πρανή ΧΔΑΑ και λατομείου ασβεστόλιθου). Τα μέτρα πρόληψης θα παρουσιάζονται αναλυτικά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021.
  • Η εξορυκτική δραστηριότητα, που εκτελείται από την Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, θυγατρική της MYTILINEOS, και αφορά σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις γίνεται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει περιβαλλοντική πολιτική που αναδεικνύει τη δέσμευσή της για την προστασία της βιοποικιλότητας στη φάση των προπαρασκευαστικών εργασιών κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, στην πολιτική προδιαγράφεται η εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή σημαντικών οικολογικών επιπτώσεων και αλλοίωσης του φυσικού τοπίου κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και στο στάδιο κλεισίματος και αποκατάστασης κάθε εργοταξίου, περιορίζοντας τις ήδη πολύ μικρές και προσωρινής φύσεως αρνητικές επιπτώσεις. Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά σχεδόν 50 χρόνια με τις αποκαταστάσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση που να μην έχει αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος γίνεται με τη συστηματική δεντροφύτευση.
  • Στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου στην κατασκευή αιολικών πάρκων, τα οποία βρίσκονται κοντά ή και εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας[1], απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων μελετών (ειδική οικολογική αξιολόγηση, ετήσια παρακολούθηση προστατευόμενης περιοχής) και η επιβεβαίωση είτε της μη ύπαρξης επιπτώσεων είτε, στην περίπτωση επιπτώσεων, της δυνατότητας λήψης μέτρων αποφυγής αυτών. Στην περίπτωση μη δυνατότητας λήψης μέτρων, γίνεται κατάλληλος επανασχεδιασμός του έργου. Για το λόγο αυτό, όπου υπάρχουν δραστηριότητες της Εταιρείας, η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται, διότι δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας των πτηνών. Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο νέων αιολικών πάρκων, η Εταιρεία εφαρμόζει την υποχρέωση αναδάσωσης ίσων εκτάσεων με την επιφάνεια επέμβασης και, όπου είναι δυνατόν, την αποκατάσταση παρανόμων ή ανενεργών λατομείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες των αντίστοιχων δασαρχείων.

[1] Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 αναφέρονται αναλυτικά οι περιορισμένες επιδράσεις κατασκευής και λειτουργίας των αιολικών πάρκων της Εταιρίας, που βρίσκονται σε προστατευμένες περιοχές (π.χ. Δίκτυο NATURA 2000 και Αρχαιολογικούς χώρους).

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

  • ISO 14001:2015
  • GRI Standards
  • SASB Standards
  • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies