Κυκλική οικονομία (διαχείριση αποβλήτων)

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η διαχείριση όλων των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων και ιδιαίτερα των καταλοίπων βωξίτη, η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή και η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ορθή διαχείριση και μείωση των απορρίψεων νερού αποτελούν διαχρονικές προκλήσεις για την Εταιρεία.

Δέσμευση

Έλεγχος, συνεχής μείωση και ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS με σημείο αναφοράς την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο για την Εταιρεία αποτελεί η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων χώρων απόθεσης καταλοίπων βωξίτη, που μπορεί να επιφέρει κοινωνικές και οικονομικές αρνητικές επιδράσεις για την Εταιρεία.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Στον Τομέα Μεταλλουργίας που κατέχει το 99% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας:

 • Η MYTILINEOS έχει θέσει φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου και την χρήση ανακυκλωμένου (scrap) αλουμινίου μέχρι το 2025 και το 2030.
 • Το 2021 ολοκληρώθηκε Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (AKZ) / Life Cycle Assessment (LCA) για την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμίνιου, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14040 και 14044.
 • Διατηρούνται και χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Επικινδύνων – Χ.Υ.Τ.Ε.Α. και αδρανών – Χ.Δ.Α.Α), ενώ η απόθεση των καταλοίπων βωξίτη (μη επικίνδυνο απόβλητο που αποτελεί το 95% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας) πραγματοποιείται με ειδικό τρόπο, βάσει γεωτεχνικών μελετών, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.
 • Πραγματοποιούνται επενδύσεις στην εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων για την ανάπτυξη της έρευνας στην αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και υλικών καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την εξαγωγή σπάνιων γαιών.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό υγρών αποβλήτων ανακυκλώνεται εντός της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής, ενώ παράλληλα λειτουργούν και τρεις Βιολογικοί Σταθμοί.
 • Το 2021 ο Τομέας συμμετείχε σε 24 ερευνητικά προγράμματα (4 νέα και 20 που συνεχίστηκαν από το 2020), συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή το Ελληνικό κράτος μέσω των προγραμμάτων Η2020, ΕΙΤ Raw Materials, EIT Manufacturing, ERA-MIN 2 και ΓΓΕΤ. Τα προγράμματα αυτά ερευνούν θέματα όπως:
  • Αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη προς παραγωγή σκανδίου, σιδήρου, αλουμίνας, προσθέτων τσιμέντου και δομικών προϊόντων.
  • Παραγωγή αλουμίνας από εναλλακτικές (δευτερογενείς) πηγές.
  • Αξιοποίηση ανθρακούχων παραπροϊόντων ηλεκτρόλυσης αλουμίνας.
  • Ανάκτηση θερμότητας - χρήση Α.Π.Ε. στην παραγωγή αλουμίνιου.
  • Νέα εργαλεία/κύκλους εκπαίδευσης για μηχανικούς και εργατοτεχνίτες που εργάζονται στον κλάδο πρώτων υλών και μεταλλουργίας.
  • Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης αλουμινίου & ψηφιοποίηση διεργασιών στην παραγωγή αλουμίνας.

Η συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων, στο διάστημα 2017-2025, ξεπερνά τα 120 εκ. Ευρώ εκ των οποίων 8,7 εκ. Ευρώ είναι η χρηματοδότηση του ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS.

Σε κάθε ΤΕΔ και παραγωγική μονάδα:

 • Λειτουργούν δίκτυα συλλογής αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
 • Στις περιπτώσεις που η ανακύκλωση δε μπορεί να ολοκληρωθεί εσωτερικά, αναπτύσσονται συνεργασίες με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και με αδειοδοτημένες (ανά κατηγορία αποβλήτου) εταιρείες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης/ αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η διαχείριση των απορρίψεων νερού είναι απολύτως ελεγχόμενη και γίνεται μέσω παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies