Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Οι δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικούς σταθμούς και παραγωγής αλουμινίου αποτελούν τις κυριότερες πηγές ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της Εταιρείας, οι οποίες επιδρούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ αποτελούν και ένα σημαντικό λειτουργικό κόστος. Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα αποτελούν τις πιο σημαντικές προκλήσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δέσμευση

Υπεύθυνη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS. Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης εκπομπών CO2 κατά 30% και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα για το 2030 και το 2050 αντίστοιχα.

Κυριότεροι κίνδυνοι

 • Τυχόν αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και να επιφέρουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση λόγω της ανάγκης αγοράς επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπών CO2 με επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και γενικότερα στη διατήρηση των υφιστάμενων και στην προσέλκυση νέων πελατών, επενδυτών ή επιχειρηματικών εταίρων της Εταιρείας.
 • Περαιτέρω αύξηση της τιμής δικαιωμάτων (€/t) εκπομπών CO2 όπως τυχόν θα διαμορφωθεί από τις μελλοντικές πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα, πιθανόν να επηρεάσει το μελλοντικό κόστος συμμόρφωσης.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

 • Η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» της παρούσας έκθεσης. Οι στόχοι της Εταιρείας για τις εκπομπές CO2 (Scope 1 και 2) είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C μέχρι το 2030, ενώ ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η MYTILINEOS μέχρι το 2026 φιλοδοξεί να ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού της προγράμματος 1,5GW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, να έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτροδότηση του Τομέα Μεταλλουργίας από ΑΠΕ, να έχει αυξήσει την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου στο 26% επί της συνολικής παραγωγής αλουμινίου και να έχει ενσωματώσει βασικές ψηφιακές βιομηχανικές μεθόδους στα στάδια παραγωγής. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των σχετικών πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.
 • Στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης του φυσικού αερίου, ως καύσιμο μετάβασης στην εποχή της «πράσινης ενέργειας», ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2021 η κατασκευή του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) καθιστώντας το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου στη Βοιωτία σε νέο εθνικό ενεργειακό κέντρο. Ο νέος σταθμός έχει θερμική απόδοση άνω του 63%, ισχύ άνω του 826MW καθώς και δυνατότητα χρήσης μίγματος καυσίμου με υδρογόνο ή βιοαέριο αντί για φυσικό αέριο, αποτελώντας έτσι ένα ισχυρό μέσο με δυνατότητα αξιοποίησης τα επόμενα χρόνια για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της MYTILINEOS. Σήμερα, αποτελεί το πιο ισχυρό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, ενισχύοντας και εξασφαλίζοντας την ηλεκτρική επάρκεια της χώρας και την ενεργειακή μετάβαση.
 • Εντός του 2021, η MYTILINEOS προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής των πηγών, και μέτρησης των εκπομπών Scope 3, από όλους τους Τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μέσω της άσκησης αυτής, η Εταιρεία εντόπισε για πρώτη φορά τις βασικές κατηγορίες έμμεσων εκπομπών Scope 3, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, ενώ ήδη μελετά τρόπους μείωσης και αυτής της κατηγορίας του ανθρακικού της αποτυπώματος.
 • Η MYTILINEOS εφαρμόζει συστηματικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία, λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και υποβάλλοντας τις σχετικές εκθέσεις, ενώ συμμετέχει μέσω των Τομέων Δραστηριότητας Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) από το 2013. Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα συστήματα για την τακτική παρακολούθηση των εκπομπών CO2, Φθορίου και PFCs αλλά και άλλων αέριων ρύπων (NOx, SOx και σωματιδίων) με συνεχείς μετρήσεις. Εφαρμόζει συστηματικά Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤs) στις παραγωγικές της διαδικασίες και μεριμνά για τη σωστή συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • CDP Climate Change
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies