Διαχείριση νερού

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η MYTILINEOS χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες νερού σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές δραστηριοποίησης. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της ορθολογικής άντλησης, χρήσης, κατανάλωσης και απόρριψης του νερού αποτελεί σημαντικό θέμα για την Εταιρεία, στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική και διεθνή προσπάθεια για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Δέσμευση

Υπεύθυνη διαχείριση της άντλησης, της χρήσης και της απόρριψης του νερού, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Οι κυριότεροι δυνητικοί κίνδυνοι αφορούν κατά κύριο λόγο στις βασικές παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας και είναι οι ακόλουθοι:

 • Η πιθανή μείωση των αποθεμάτων νερού του υδροφόρου ορίζοντα (υπόγεια ύδατα) που αξιοποιεί η Εταιρία τόσο στις παραγωγικές της δραστηριότητες όσο και στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών των τοπικών της κοινωνιών, αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει μείωση ή διακοπή της παραγωγής, παράπονα από τις τοπικές κοινότητες, αυξημένες λειτουργικές δαπάνες μέσω της χρήσης νερού από δημόσιες υπηρεσίες ως εναλλακτική πηγή.
 • Πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα όρια άντλησης και παραμέτρων απόρριψης νερού στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας, ειδικότερα στους Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες συντήρησης που συνδέονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών υδάτινων αποθεμάτων.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού, η Εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού και προγράμματα συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις βασικές παραγωγικές της μονάδες. Ειδικότερα:

 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας η άντληση νερού από υπόγεια ύδατα γίνεται από ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων μικρού βάθους, που επιτρέπει στο νερό να ανανεώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την άντληση του, με φυσικό τρόπο μέσω βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων κ.ο.κ. (ανανεώσιμες πηγές).
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού στις παραγωγικές διαδικασίες ή σε δευτερεύουσες χρήσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • Διενέργεια αναλύσεων διακινδύνευσης και επιπτώσεων (Risk & Impact Assessment) στον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής του εργοστασίου αλουμινίου καθώς και υδρογεωλογικές μελέτες.
 • Στο ενεργειακό συγκρότημα του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, για την ψύξη των πύργων της θερμοηλεκτρικής μονάδας παραγωγής, εφαρμόζεται συστηματικά η μέθοδος της αξιοποίησης απορριπτόμενου θαλασσινού νερού από άλλη μονάδα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την άντληση σημαντικής ποσότητας θαλασσινού νερού.
 • Σε ετήσια βάση ορίζονται εσωτερικοί στόχοι για τις κρίσιμες καταναλώσεις νερού στους Τομείς δραστηριοποίησης με την μεγαλύτερη επίδραση, ενώ πραγματοποιείται συλλογή και επαναχρησιμοποίηση όμβριων υδάτων.
 • Η διαχείριση των υδάτινων πόρων περιλαμβάνει την παρακολούθηση της απόρριψης νερού σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και θυγατρικές ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του απορριπτόμενου νερού. Οι απορρίψεις νερού είναι απολύτως ελεγχόμενες και γίνονται μέσω παρακολούθησης παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων.
 • Για τον έλεγχο της ποιότητας διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις σε συνεχή βάση συγκεκριμένων παραμέτρων όπως ορίζονται τις ισχύουσες ΑΕΠΟ και Άδειες Χρήσης Νερού.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

 • ISO 14001:2015
 • CDP – Water Security
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies