Περιβάλλον

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτελούν βασικά στοιχεία της προσέγγισης της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πολιτική

Η μέτρηση της επίδρασης της δραστηριότητας μας στο φυσικό περιβάλλον συνιστά μια συνεχή διαδικασία, η οποία μάλιστα εξελίσσεται κάθε χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία μεριμνά για τη σταθεροποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών της διαδικασιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. 

Βασικοί άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS:

 1. Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η MYTILINEOS πέραν των νομικών της υποχρεώσεων.
 2. Ενσωμάτωση αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες της.
 3. Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, καταγραφή & αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, διενέργεια τακτικών ελέγχων & ασκήσεων επιβεβαίωσης εφαρμογής και αξιολόγησης των μέτρων.
 4. Έλεγχος, συνεχής μείωση και ορθή διαχείριση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό.
 5. Υπεύθυνη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.
 6. Υπεύθυνη χρήση νερού πέρα των κανονιστικών απαιτήσεων, μέσω της μείωσης της άντλησης και απόρριψης νερού και της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης.
 7. Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
 8. Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης.
 9. Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε έκτακτα περιβαλλοντικά περιστατικά και διόρθωση κάθε απόκλισης με την υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων.
 10. Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.
 11. Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης / αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών.
 12. Διαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και ανά Τομέα Δραστηριοποίησης κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας.
 13. Αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, επίδειξη ευαισθητοποίησης προς αυτές και προώθηση κλίματος συνεργασίας.
 14. Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.
 15. Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και αρχών.

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

Η MYTILINEOS επενδύει συστηματικά στις πιο σύγχρονες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤs) περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων και αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη. Επιπλέον επενδύει στην ανανέωση των παραγωγικών της διαδικασιών με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, με στόχο την συνεχή βελτίωση και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

 

Τομέας Μεταλλουργίας

Εγκατάσταση νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας.

Επένδυση €15 εκ. Αποτελεί μία νέα σύγχρονη μονάδα, ονομαστικής δυναμικότητας παραγωγής 1.350t ανά ημέρα. Η επένδυση αυτή αντικαθιστά προηγούμενες μονάδες πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα έργο που παράλληλα με τις μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας παραγωγής που διαθέτει, μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 25%.

Τομέας Μεταλλουργίας

Κατασκευή νέων Κυψελών Χ.Υ.Τ.Ε.Α.

Επένδυση €1,3 εκ., για τις ανάγκες της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Κατασκευάστηκε και λειτουργεί η 6η κυψέλη Χ.Υ.Τ.Ε.Α. που αποτελεί πρότυπη κατασκευή στον βιομηχανικό Ελλαδικό χώρο, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 7ης κυψέλης της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε στο 1ο εξάμηνο του 2017.

Τομέας Μεταλλουργίας

Η MYTILINEOS συντονιστής του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ENEXAL”.

Η συγκεκριμένη επένδυση, αξίας €4,7 εκ., αφορούσε στην εγκατάσταση πρότυπης πιλοτικής μονάδας, την κατανάλωση ενέργειας, τα αναλώσιμα και τις δαπάνες προσωπικού για την ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας καταλοίπων βωξίτη, με στόχο την παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επεξεργάστηκαν περισσότεροι από 35 τόνοι καταλοίπων βωξίτη. Παρήχθησαν 8 τόνοι χυτοσιδήρου ποσότητα η οποία δοκιμάστηκε με επιτυχία στην παραγωγή χυτοσιδήρων σφαιρών σε χαλυβουργία της Σερβίας. Έγινε παραγωγή πετροβάμβακα που αξιοποιήθηκε με επιτυχία εντός του εργοστασίου, ως βιομηχανικό μονωτικό υλικό.

Τομέας Μεταλλουργίας

Εγκατάσταση 4 Φιλτροπρεσών αφύγρανσης καταλοίπων Βωξίτη.

Η MYTILINEOS επένδυσε €15 εκ. για την εγκατάσταση 4 Φιλτροπρεσών αφύγρανσης καταλοίπων βωξίτη, τη διαμόρφωση χώρων και πιλοτικών εγκαταστάσεων. Στις εγκαταστάσεις αυτές τα αδρανή κατάλοιπα του βωξίτη, που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της αλουμίνας, φιλτράρονται, αφαιρείται η υγρασία και πλέον σε στερεά μορφή μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορες βιομηχανικές και άλλες χρήσεις: ως πηγή σιδήρου και αλουμινίου (Al2O3) στην παραγωγή τσιμέντου, ως υλικό αποκατάστασης παλαιών μεταλλείων, ως συμπληρωματική πρώτη ύλη στην κεραμοτουβλοποϊία, ως εδαφικό κάλυμμα για την καλλιέργεια φυτών. Παράλληλα επετεύχθη ο μεγάλος στόχος της απόθεσης του συνόλου των καταλοίπων βωξίτη (τέλος 2011) στην ξηρά, σύμφωνα με μελέτες και περιβαλλοντικούς όρους, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της ιδιοκτησίας της εταιρίας.

Τομέας Μεταλλουργίας

Υλοποίηση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο.

Επένδυση αξίας €200 εκ.  Αποτελεί τη μοναδική μεγάλη μονάδα συμπαραγωγής στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Η λειτουργία της μονάδας οδήγησε στην άμεση μείωση κατανάλωσης 150.000 τόνων μαζούτ, που απαιτούσε η παραγωγή ατμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλουμίνας σε ετήσια βάση. Επιπλέον, συμβάλλει με πολύ αποδοτικό τρόπο στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και στη σημαντική μείωση των εκπομπών CO₂ (υπολογίζεται ότι την τελευταία 5ετία έχει αποτραπεί η εκπομπή περίπου 2.000.000 τόνων C0₂) σε επιχειρησιακό, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τομέας Μεταλλουργίας

Ετήσιες επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δαπάνες άνω των €7,5 εκ. σε ετήσια βάση. Πολιτική της εταιρείας αποτελεί η ετήσια εξασφάλιση κονδυλίων προκειμένου να ακολουθούνται οι πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και να διασφαλιστεί η επιθυμητή επίδοση από την υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες όπως: η επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, η επεξεργασία εκπομπών αερίων, δαπάνες για την αγορά και χρήση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων και η αποκατάσταση περιβάλλοντος (διαμόρφωση χώρων, περίφραξη, φύτευση φυτών, πότισμα - λίπανση).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies