Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων τοπικών κοινωνιών και πόλεων χωρίς αποκλεισμούς, με ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας, με την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς, την αναβάθμιση τοπικών υποδομών, την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας.

Δέσμευση

Η συνεπής εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης της MYTILINEOS με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες της Εταιρίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της  Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η αδυναμία, εκ μέρους της Εταιρείας, του έγκαιρου εντοπισμού και διαχείρισης των συχνά μεταβαλλόμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των τοπικών της κοινωνιών, μπορεί να αναιρέσει την υφιστάμενη παραδοχή ότι η Εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος τους, έχοντας κοινά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση της «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας της Εταιρείας, θέτοντας πιθανούς περιορισμούς στη μελλοντική της ανάπτυξη.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

  • H συμβολή της MYTILINEOS στη βιωσιμότητα των τοπικών της κοινωνιών, στο μέτρο που μπορεί να συμβάλλει, κινείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: α) στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, αναγνωρίζοντας το ρόλο της Εταιρείας στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται. β) Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, επιλέγοντας εγχώριους και κατ’ επέκταση τοπικούς προμηθευτές κατά προτεραιότητα, και γ) στην ουσιαστική κοινωνική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων εφαρμόζοντας επιλεγμένες δράσεις σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδείχτηκαν μέσω της πανδημίας και συνδέονται με τους αντίστοιχους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε ΤΕΔ της MYTILINEOS έχουν την ευθύνη τους διαχείρισης των σχέσεων με τους τοπικές κοινότητες που λειτουργούν, ενώ υπάρχουν ομάδες Sustainability/ESG που διαχειρίζονται την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής.
  • Η Εταιρεία εφαρμόζει με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 12 χρόνια το θεσμό της Διαβούλευσης με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Η MYTILINEOS βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και πρακτικών στις σχέσεις της με τις κοινωνικές ομάδες, έχοντας ως εφαλτήριο τις ιδιαιτερότητες των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
  • Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εταιρεία σε τοπικό επίπεδο, και κυρίως στην κατηγορία της ενίσχυσης των τοπικών υποδομών, είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής της και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τις τοπικές της κοινότητες με σαφή και διαφανή τρόπο μέσω της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται οι βιομηχανικές της μονάδες.
  • Παράλληλα, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέση που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, η MYTILINEOS, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και αξιολόγησης κοινωνικών αιτημάτων, που ενισχύει τη διαφάνεια αλλά και την διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών της επενδύσεων.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

  • GRI Standards
  • ΑΑ 1000 SES
  • SASB Standards
  • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies