Ίσες ευκαιρίες

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η διασφάλιση των ισότιμων ευκαιριών καταργώντας πολιτικές και πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις (μισθολογικές, ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσδιορισμού ή άλλης κατάστασης) και προάγοντας ενέργειες για την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο κάθε εργαζόμενος/η έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και αντιμετωπίζεται δίκαια και σύμφωνα με τις ικανότητες που διαθέτει για να ανταποκριθεί στον εκάστοτε ρόλο του.  

Δέσμευση

Παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Στους κινδύνους αυτούς συγκαταλέγονται ανισότητες που αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την παροχή αμοιβών, καθώς και την παροχή ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέτοιοι κίνδυνοι δύναται να έχουν επιπτώσεις στο ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ενώ ανισότητες στην παροχή αμοιβών δύναται να σταθούν εμπόδιο στη διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων ενώ μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο και τη φήμη της Εταιρείας ως υπεύθυνου εργοδότη.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλαμβάνει τη δέσμευση της MYTILINEOS στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη μη ανοχή σε προσβλητικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, στην δίκαιη μεταχείριση, στη λήψη μέτρων για την ισότητα των φύλων και στο σεβασμό στο απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Το 2021 δόθηκε προτεραιότητα στη συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων και στοιχείων από τους διαφορετικούς Τομείς Επιχειρησιακής Δραστηριότητας με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων αυτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλάνο ενεργειών με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση των Διευθυντικών Στελεχών της MYTILINEOS. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες αρχικές μελέτες και ενέργειες υπό εξέλιξη:

  • Εκτός του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Code of Conduct) και της Πολιτικής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Human Rights) όπου υπάρχει ρητή αναφορά στην απαγόρευση διακρίσεων στην εργασία, η MYTILINEOS αξιολογεί τις υπάρχουσες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και θα διαμορφώσει νέες, προκειμένου μεταξύ άλλων να ενισχύσει την ισότητα στην εργασία.
  • Πραγματοποιείται αξιολόγηση για περιοχές αναθεώρησης για τη διασφάλιση Ίσων Ευκαιριών στις Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως Πολιτική Αναζήτησης, Επιλογής και Πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.
  • Το 2021 διερευνήθηκε το εύρος εφαρμογής και το πλαίσιο για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Πολυμορφίας, Ίσων Ευκαιριών & Συμπεριλήψης η οποία είναι υπό ανάπτυξη.
  • Μετά την εκπαίδευση σε θέματα εντοπισμού ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, στα πλαίσια των δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, σχεδιάζεται εκπαίδευση των Διευθυντικών Στελεχών από εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα unconscious bias (ασυνείδητων προκαταλήψεων) στην εργασία.
  • Μελετώνται και εφαρμόζονται οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση της Γυναίκας (United Nations Women’s Empowerment Principles (UN WEPs) και προγραμματίζεται η εγγραφή της MYTILINEOS ως μέλος.
  • Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση των μισθολογικών κλιμακίων ώστε να εντοπισθούν περιοχές, που πιθανόν χρειάζεται να παρέμβουμε διορθωτικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τη μείωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο στόχος είναι η ανάλυση και η δημιουργία ενός πλάνου ενεργειών να ολοκληρωθούν έως το τέλος 2023.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

  • GRI Standards
  • SASB Standards
  • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies