Επιχειρησιακή συνέχεια

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη της ικανότητας ενός οργανισμού να διασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή προϊόντων / υπηρεσιών (χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα / διαθεσιμότητα τους) σε καταστάσεις μη κανονικής λειτουργίας, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημική / πανδημική κρίση ή άλλα δυσμενή συμβάντα (και συνδυασμούς αυτών) καθώς και θέματα εσωτερικής λειτουργίας & οργάνωσης όπως π.χ. παύση λειτουργίας κρίσιμων εφαρμογών IT, αστοχίες προμηθευτών / υπεργολάβων, ελλείψεις σε ανθρώπινους πόρους κ.α.

Δέσμευση

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και της Πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε έκτακτα περιστατικά (πυρκαγιές, εκρήξεις, υλικά μεγάλου όγκου, καθίζηση εδάφους, έκλυση χημικών ουσιών στο περιβάλλον, μεταφορά προϊόντων, απόβλητα, φυσικούς κινδύνους όπως καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, περιστατικά υγείας και ασφάλειας και άλλοι κίνδυνοι) δύναται να έχει σοβαρές συνέπειες στους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ομαλή λειτουργία της MYTILINEOS και κατ’ επέκταση στη φήμη και τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων είναι υψίστης προτεραιότητας για την MYTILINEOS, γι’ αυτό σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρίας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροές, φυσικά φαινόμενα, ακραίες καιρικές καταστάσεις κ.α.) ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά που έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία τους και δύναται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην Υγεία & στην Ασφάλεια των εργαζομένων και ευρύτερα των τοπικών κοινοτήτων.

  • Στον Τομέα Μεταλλουργίας έχει αναπτυχθεί σύστημα αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας που περιλαμβάνει ολοκληρωμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (ΕΣΕΑ) με ειδικά σχέδια εκκένωσης, συστηματική εκπαίδευση, σχεδιασμό και υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό.
  • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ενεργειακά κέντρα, μονάδες ΑΠΕ, γραφεία) εφαρμόζεται μία δέσμη μέτρων ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά που περιλαμβάνει: α) Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών ή Υπεύθυνο Έκτακτης Ανάγκης, β) καταγεγραμμένες σχετικές διαδικασίες, γ) υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και δ) υλοποίηση ασκήσεων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού σύμφωνα με τα ειδικά Σχέδια Εκκένωσης και τις Οδηγίες για Έκτακτες Καταστάσεις των κτιρίων.
  • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, το κάθε εργοτάξιο διαθέτει δικό του σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για τη φύση των δραστηριοτήτων του και τους κινδύνους που έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι τεκμηριωμένα, προσβάσιμα και κοινοποιούνται με σαφήνεια σε όλο το προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται στην κατανόηση των εν λόγω σχεδίων καθώς και στην εκμάθηση του ρόλου και των ευθυνών του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

  • ISO 45001:2018 (όλες οι βασικές παραγωγικές μονάδες)
  • ISO 14001:2015
  • ISO 22301:2012 (Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης)
  • GRI Standards
  • SASB Standards
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies