Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνεται βαθμιαία στο κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μέσω διαδικασιών δέουσας επιμέλειας οι συνεργασίες με τα μέλη της προμηθευτικής αλυσίδας μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση κινδύνων, αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και στην πορεία μετεξέλιξη σε αλυσίδα αξίας ικανής να δημιουργήσει διευρυμένη οικονομική και κοινωνική αξία.

Δέσμευση

Δημιουργία υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση ESG κριτήρια και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η έλλειψη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει πηγή διαφορετικών κινδύνων, όπως: αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας, κίνδυνοι παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνοι που αφορούν θέματα ηθικής και συμμόρφωσης, με συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία της MYTILINEOS καθώς και δυνητικές οικονομικές κυρώσεις.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Η Εταιρεία έχει ως προτεραιότητα να στηρίζει τις τοπικές της κοινωνίες, συνάπτοντας συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ειδικών πρωτοβουλιών με στόχο και την επέκταση υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

  • H MYTILINEOS έχει δημιουργήσει ειδικό «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» που περιλαμβάνει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/προσδοκιών της Εταιρείας από την αλυσίδα εφοδιασμού της, σε θέματα που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση της εμπορικής συνεργασίας των δύο μερών. Ο Κώδικας είναι δομημένος σύμφωνα με τα ESG κριτήρια και ευθυγραμμισμένος με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Η Εταιρεία με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ενημέρωσης, ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα, διοργανώνει ετήσιους κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προς τους βασικούς προμηθευτές της στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον δίκτυο CSR Hellas μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CSR Europe.
  • Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ESG κριτηρίων στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προμηθευτών, εισάγοντας παράλληλα τη διαδικασία αξιολόγησης νέων και υφιστάμενων προμηθευτών σε όλα τα τμήματα/διευθύνσεις αγορών και προμηθειών όλων των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

  • GRI Standards
  • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies