Απασχόληση

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η απασχόληση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τη MYTILINEOS λόγω της υψηλής εντοπιότητας και του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων. Η δημιουργία ευκαιριών για μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων συμβάλλει και στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η εστίαση σε θέματα όπως: το περιβάλλον εργασίας, οι αμοιβές, οι παροχές, ο χρόνος εργασίας, οι περίοδοι ανάπαυσης, οι άδειες, οι πειθαρχικές πρακτικές και οι πρακτικές απόλυσης, η προστασία της μητρότητας, η ψυχική υγεία και άλλα θέματα πρόνοιας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ικανοποίηση και διατήρηση των εργαζομένων της MYTILINEOS.

Δέσμευση

Ανάπτυξη, διαχείριση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της εφαρμογής πρακτικών που προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας και της κινητικότητας των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικότητας, στην απώλεια πολύτιμων γνώσεων και εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και την απώλεια της οικονομικής επένδυσης και του χρόνου που απαιτήθηκε για την κατάρτισή τους. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να επωμιστεί αυξημένες δαπάνες λόγω της κινητικότητας και ανάγκης αντικατάστασης εξειδικευμένου προσωπικού.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Οι βασικοί άξονες διαχείρισης της Απασχόλησης από την Εταιρεία είναι:

 • Η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών και η συνεχής βελτίωση των σχέσεων με τους εργαζόμενους και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης.
 • Η διαμόρφωση ενός ελκυστικού πλαισίου αμοιβών και παροχών σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς και εξειδικευμένων ερευνών για κρίσιμους τομείς της Εταιρείας.
 • Η προώθηση και κατανόηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας στο σύνολο του προσωπικού καθώς και η αποφυγή διακρίσεων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εργασιακές πρακτικές.
 • Η αναγνώριση της σημασίας και η συνεχής βελτίωση της υγιούς και ασφαλούς απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών με έμφαση στην ψυχική υγεία.
 • Η εστίαση στην εντοπιότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόσληψη εργαζομένων από τις τοπικές της κοινότητες και η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο με βάση τη δραστηριότητα της.
 • Η διασφάλιση της ροής των πληροφοριών και της έγκαιρης επικοινωνίας σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας.
 • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο όπου απαιτείται από το νόμο και για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
 • H διασφάλιση μέσω των επιμέρους Κανονισμών Εργασίας και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της εξάλειψης κάθε αυθαίρετης ή μεροληπτικής πρακτικής τερματισμού συνεργασίας με τους εργαζόμενους.
 • Το 2021 επανασχεδιάστηκε το Πρόγραμμα Διοίκησης της Απόδοσης ώστε να είναι ενιαίο, να συνδέεται άρρηκτα με τους εταιρικούς στόχους καθώς και με τα εταιρικά αποτελέσματα, και το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας από την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies