Ανθρώπινα Δικαιώματα

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η προστασία και ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των εργασιακών και των κοινωνικών, που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της καθώς και η διασφάλιση της μη έμμεσης συμμετοχής της σε συνθήκες παραβίασης των εν λόγω δικαιωμάτων που μπορεί να προκληθούν είτε από άλλη συνεργαζόμενη επιχείρηση, φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες ομάδες που συνεργάζεται στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Δέσμευση

Μηδενική ανοχή στην παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS, του «Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας» και του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών / Συνεργατών».

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η MYTILINEOS, λόγω της δραστηριότητάς της σε αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού κυρίως μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός του εργασιακού της περιβάλλοντος όσο και στο περιβάλλον δραστηριότητας των βασικών προμηθευτών και συνεργατών της. Οι κίνδυνοι αυτοί (π.χ. δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάζουν ή να εμπλέκουν παιδιά, κουλτούρα διαφθοράς, ανισότητες στον εργασιακό χώρο, περιορισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων κ.α.) μπορούν να επηρεάσουν τόσο το οικονομικό όσο και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω πιθανών επιπτώσεων στη φήμη και την κοινωνική άδεια λειτουργίας της, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν και σε νομικές κυρώσεις αλλά και στη λήψη έκτακτων μέτρων πέραν αυτών που επιβάλλουν οι κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

  • H MYTILINEOS δεσμεύεται στις 6 πρώτες Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως καθορίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • Η MYTILINEOS παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης σε αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει εξειδικευμένη Πολιτική για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής αυτής διενεργεί σχετικές αυτοαξιολογήσεις σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
  • Η Εταιρεία διαθέτει μηχανισμό αναφοράς παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας που βρίσκεται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της να διατυπώσουν τυχόν ανησυχίες τους, καθώς και περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα δεσμεύεται ότι δεν αναλαμβάνει καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.
  • Σχετικά με τη δραστηριότητα της στις αναπτυσσόμενες χώρες, η MYTILINEOS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της νομιμότητας. Η διαχείριση της ασφαλούς εργασίας διέπεται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον όλοι να υλοποιούν, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και την λήψη των καταλλήλων μέτρων. Παράλληλα, στις συμβάσεις που υπογράφονται με τους εργολάβους και τους προμηθευτές υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της από φυγής συνθηκών διαφθοράς και δωροδοκίας.
  • Στην Εταιρεία πραγματοποιείται εκπαίδευση των Στελεχών και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με έμφαση στον σεβασμό της ελευθερίας του συνδικαλισμού, την εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την αναγνώριση και εξάλειψη της παιδικής εργασίας και την εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης σχετική με τον χώρο εργασίας και απασχόλησης.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

  • GRI Standards
  • SASB Standards
  • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies