Δημοσιεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι Εκθέσεις μας

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 HTML PDF 24,3MB Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης 2018 PDF 193,2KB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 HTML PDF 18,4MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 HTML PDF 3,9MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 HTML PDF 10,6MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 HTML PDF 6,5MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 HTML PDF 5,7MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 HTML PDF 6,3MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 HTML PDF 3,1MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 HTML PDF 4,9MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 PDF 5,3MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008 HTML PDF 1,3MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 PDF 5,8MB

Πρότυπα Δημοσιεύσεων 

GRI

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών για την έκδοση εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες αποτελούν το πιο ευρέως αποδεκτό πρότυπο αναφοράς, σε διεθνές επίπεδο, της οικονομικής, της περιβαλλοντικής καθώς και της κοινωνικής επίδρασης και επίδοσης των οργανισμών (επιχειρηματικών και μη). H MYTILINEOS έχει υιοθετήσει οικειοθελώς, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI ως το βασικό πλαίσιο δημοσιοποίησης των Μη Χρηματοοικονομικών της στοιχείων, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Οργανισμού, όπως τα νέα «GRI Standards».

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies