Κανονιστική συμμόρφωση

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και προϊοντικό επίπεδο, με σκοπό τη διασφάλιση ότι η συνολική εταιρική δραστηριότητα είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της MYTILINEOS και των Κοινωνικών της Εταίρων.

Δέσμευση

Λειτουργία σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Κυριότεροι κίνδυνοι

 • Κίνδυνοι οικονομικής φύσεως, από ενδεχόμενες αρνητικές εκβάσεις δικαστικών διενέξεων που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία εν γένει.
 • Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να επιβάλουν πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς και να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδειες και εγκρίσεις.
 • Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται σε χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες οι λειτουργίες της ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις πολιτικές συνθήκες και τις μεταβολές σε αυτές. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Οι παραπάνω δυνητικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές και κατά συνέπεια, στην ικανότητα της MYTILINEOS να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

 • Η MYTILINEOS, προκειμένου να προλαμβάνει τυχόν κινδύνους, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και ότι οι σχέσεις και οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο.
 • Λαμβάνονται μέτρα για τη συνεχή ενημέρωση για τις ισχύουσες διαχρονικά νομικές υποχρεώσεις ενώ εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης των νομοθετικών εξελίξεων.
 • Πραγματοποιείται επανεξέταση και αξιολόγηση σε τακτική βάση της συμμόρφωσης με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών αδειών.
 • Η Εταιρεία μεριμνά ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact).
 • Κατά τη διάρκεια υποβολής προσφορών για ένα έργο, εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες (σύστημα διαχείρισης ή διαδικασίες δέουσας επιμέλειας) για την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. 
 • Παράλληλα, αναπτύσσονται και πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις σε θέματα σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση, όπως για παράδειγμα εκπαιδεύσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και εκπαιδεύσεις στον Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί υλικό και πραγματοποιούνται θεματικές εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένους εργαζόμενους τους οποίους η θεματολογία αφορά:
  • Αρχική εκπαίδευση στην Κανονιστική Συμμόρφωση για νέους εργαζόμενους
  • Δίκαιο του υγειούς ανταγωνισμού
  • Ενδελεχής έλεγχος τρίτων μερών με τη χρήση της ενδοεταιρικής πλατφόρμας ελέγχου ακεραιότητας

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies