Επιχειρηματική ηθική

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της απάτης, της παραβίασης του υγιούς ανταγωνισμού και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας.

Δέσμευση

Μηδενική ανοχή σε καταστάσεις διαφθοράς και δωροδοκίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η MYTILINEOS μέσω της δραστηριοποίησης της σε αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες οι οποίες σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Οργανισμού Transparency International (Δείκτης αντίληψης της διαφθοράς) βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύνου διαφθοράς, ενδέχεται να εκτεθεί σε πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους τοπικούς εταίρους ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEΟS. Για την Εταιρεία, το σημείο αναφοράς στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποτελεί η αρχή της ακεραιότητας, η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή της για μηδενική ανοχή στα θέματα αυτά. Η Εταιρεία λαμβάνει πλήθος μέτρων για την υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης:

 • Η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10η αρχή του UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκόλυνσης» και η οποία λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας ηθικής σε όλη την Εταιρεία.
 • Με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η MYTILINEOS υλοποιεί ενδελεχή έλεγχο και πρακτικές δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών πριν τη σύναψη συμφωνίας ή την πληρωμή αυτών.
 • Αποφεύγεται κάθε συναλλαγή και επαφή με τρίτα μέρη που έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας.
 • Διενεργείται σε ετήσια βάση μελέτη διακινδύνευσης σχετικά με την εν δυνάμει διαφθορά και δωροδοκία στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και προδιαγράφει μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management).
 • Εφαρμόζονται συστήματα και έλεγχοι σε προληπτικό αλλά και σε ανιχνευτικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή επιλογή των προμηθευτών, η αποφυγή αμφισβητούμενων πληρωμών, η ορθότητα των πληρωμών, καθώς και η ορθή και με διαφάνεια αναγνώρισή τους στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.
 • Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η Εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών (Grievance Mechanism), προστατεύοντας τους καταγγέλλοντες, ενώ λειτουργεί μηχανισμό καταγγελιών σε κεντρικό επίπεδο δια της υποβολής αναφορών παραβιάσεων στον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Πραγματοποιούνται έκτακτοι έλεγχοι προμηθευτών με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.
 • Η Εταιρεία μεριμνά για τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα του κώδικα δεοντολογίας ανά κατηγορία έκθεσης σε κανονιστικό κίνδυνο.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς

 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies