Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS συμμετέχει οικειοθελώς, συνεργάζεται, και υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες/φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Aluminium Stewardship Initiative

O Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, από τον Νοέμβριο του 2019 συμμετέχει στην παγκόσμια Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Η πρωτοβουλία ASI είναι ένας διεθνής Οργανισμός τυποποίησης και πιστοποίησης που ενθαρρύνει και ευθυγραμμίζει τις εταιρίες του κλάδου αλουμινίου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης παραγωγής. H MYTILINEOS σε πρώτο στάδιο, στοχεύει στην απόκτηση του ASI Performance Standard, το οποίο σχετίζεται με την δημιουργία και τη διατήρηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών καθώς και κριτηρίων διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη παραγωγή και η ορθολογική χρήση του αλουμινίου. Για την MYTILINEOS  η συμμετοχή της στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εκτός του ότι αποτελεί μια δημιουργική επιχειρηματική πρόκληση, αναδεικνύει και την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για μια ανθρακικά ουδέτερη παραγωγική διαδικασία στον Τομέα Μεταλλουργίας μέχρι το 2030.

EcoVadis

Ecovadis αποτελεί τον κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης προμηθευτών, σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, παγκοσμίως. Το σύστημα κατάταξης EcoVadis (CSR Rating) αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μιας εταιρείας μέσω των πολιτικών που διαθέτει, των πρακτικών που εφαρμόζει και των σχετικών αποτελεσμάτων. H MYTILINEOS με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis, ανταποκρίνεται στο σχετικό αίτημα των πελατών της, δίνοντας τους πρόσβαση στις σχετικές αναφορές και τις επιδόσεις της, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κριτήριο αγοράς.

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν την ατζέντα του ΟΗΕ, μέχρι το 2030, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η υιοθέτησή τους άλλαξε συνολικά την ατζέντα των κοινωνικών θεμάτων και έθεσε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των υδάτων στο διεθνές προσκήνιο. Η MYTILINEOS, από το 2017, έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους Στόχους αυτούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον από την εταιρεία ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές προτεραιότητες Ε.Κ.Ε. της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια (2025).

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Η MYTILINEOS, είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ενώ συμμετείχε ενεργά στη συνδιαμόρφωση του. Ακολουθεί ο πίνακας ανταπόκρισης της MYTILINEOS στα κριτήρια του Κώδικα, αναδεικνύοντας το επίπεδο ενσωμάτωσης (LEVEL A) των Αρχών του, στη λειτουργία της.

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Σύνοψη Επίδοσης ESG
Μήνυμα Προέδρου
Στρατηγικές Προτεραιότητες  
Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
  2. Ουσιαστικότητα Διαδικασία Ουσιαστικότητας
  3. Στοχοθέτηση Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στόχοι ESG
Περιβαλλοντικοί Δείκτες
Κοινωνικοί Δείκτες
Δείκτες Διακυβέρνησης
  4. Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού Διαχείριση Εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5. Υπευθυνότητα Διακυβέρνηση
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Νομοθετική Συμμόρφωση
  6. Κανόνες & Διαδικασίες Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
  7. Καταγραφή & παρακολούθηση Δείκτες Επίδοσης ESG
Περιβαλλοντικοί Δείκτες
Κοινωνικοί Δείκτες
Δείκτες Διακυβέρνησης
Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Συμμετοχή σε δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων
Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Integration Value Creation Scorecard 
Παράμετροι Έκθεσης 

  8. Πολιτικές αμοιβών & κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ετήσιος Απολογισμός 2019
(Πολιτική Αμοιβών και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου)
  9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
  10. Προϊοντική υπευθυνότητα και καινοτομία KΟΙΝΩΝΙΑ
Υγεία και Ασφάλεια πελατών
Άλλα σημαντικά κοινωνικά θέματα

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11. Χρήση φυσικών πόρων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Βιοποικιλότητα & Αποκαταστάσεις
Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

  12. Διαχείριση πόρων

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Πρόληψη της ρύπανσης

  13. Εκπομπές αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Διαχείριση Νερού
Κυκλική Οικονομία (Διαχείριση αποβλήτων)
Άλλα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14. Εργασιακά δικαιώματα Kοινωνία
Ανθρώπινα Δικαιώματα
  15. Ίσες ευκαιρίες Άλλα σημαντικά κοινωνικά θέματα
  16. Απασχόληση Απασχόληση
  17. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Προμηθευτών
  18. Ενίσχυση τοπικών κοινωνιών Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων
Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
  19. Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και πολιτική επιρροή Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και πολιτική επιρροή

Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΣΕΒ

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΒ. Είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ: στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και, γενικότερα, της κοινωνίας. Η MYTILINEOS ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

GRI

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών για την έκδοση εκθέσεων αειφορίας. Σήμερα, οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες λειτουργούν ως ένα παγκόσμια αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς, τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού. H MYTILINEOS έχει υιοθετήσει οικειοθελώς, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI στη διαδικασία υλοποίησης της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις του οργανισμού, όπως τα νέα «GRI Standards».

 

UN Global Compact

To Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας – με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 150 χώρες – έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Η MYTILINEOS, από το 2008, έχει δεσμευτεί στην τήρηση των 10 αρχών του Συμφώνου, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις, στο πλαίσιο τόσο της λειτουργίας της και των ευρύτερων συναλλαγών της.

CSR Hellas

Το CSR Hellas αποτελεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι επίσημο μέλος του Δικτύου CSR Hellas συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις ποικίλες πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στη βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας συνεισφοράς καθώς και στην ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών στην επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, επικεντρωνόμαστε στο να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Στην κατεύθυνση αυτή:

Συμμετέχουμε ενεργά, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας (PROTERGIA), σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών σε σημαντικά θέματα δημόσιας πολιτικής στον χώρο της ενέργειας, όπως είναι:

 1. η προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας στα πλαίσια της επίτευξης του Κοινοτικού στόχου της διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020.
 2. η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών:

 • Υποστηρίζουμε την προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής μας στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) καθώς και στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
 • Προωθούμε την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ). Επίσης συμβάλλουμε, στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), για τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και κλίματος, σχετικά με θέματα ενέργειας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, ως Εταιρεία είμαστε μέλη και συνεργαζόμαστε στενά με:

 1. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): Η Εταιρεία μας συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» και δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών
 2. Το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ): Η Εταιρεία μας δεσμεύεται στον Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του Συνδέσμου
 3. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (I.E.A.)
 4. Την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε)
 5. Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 6. Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
 7. Το Ελληνο-Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 8. Το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 9. Το Ελληνο-Κινεζικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 10. Το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 11. Το Ελληνο-Αφρικανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 12. Την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
 13. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 14. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.)
 15. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας
 16. Το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
 17. Τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ALBA
 18. Το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘ&ΚΕ)
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies