Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS συμμετέχει οικειοθελώς, συνεργάζεται, και υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες/φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

UN Global Compact

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC) αποτελεί την μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας παγκοσμίως  και αποσκοπεί στην εφαρμογή καθολικών αρχών αειφορίας και στη λήψη μέτρων για την υποστήριξη των στόχων του ΟΗΕ. Η MYTILINEOS, από το 2008, έχει δεσμευτεί στην τήρηση των 10 αρχών του Συμφώνου, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις, στο πλαίσιο τόσο της λειτουργίας της και των ευρύτερων συναλλαγών της.

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν την ατζέντα του ΟΗΕ, μέχρι το 2030, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η MYTILINEOS, έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους Στόχους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές προτεραιότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Aluminium Stewardship Initiative

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS από τον Νοέμβριο 2019 συμμετέχει στην παγκόσμια Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (ASI). Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση του ASI Performance Standard, καλύπτοντας υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές καθώς και κριτήρια διακυβέρνησης για υπεύθυνη παραγωγή και ορθολογική χρήση του αλουμινίου, αναδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευση της για μια ανθρακικά ουδέτερη παραγωγική διαδικασία στον Τομέα Μεταλλουργίας μέχρι το 2030.  

Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΣΕΒ

Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΒ αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και της κοινωνίας. Η MYTILINEOS ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

ISO 26000

A. Αρχές Κοινωνικής Ευθύνης Αναφορές στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020
Λογοδοσία & Υπευθυνότητα Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία - Διοικητική Προσέγγιση
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας- Διοικητική Προσέγγιση
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή- Διοικητική Προσέγγιση
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Διοικητική Προσέγγιση
Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων - Διοικητική Προσέγγιση
Υγεία & Ασφάλεια πελατών - Διοικητική Προσέγγιση

Διαφάνεια

Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας-Διοικητική Προσέγγιση
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Εταιρική Διακυβέρνηση
Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης
Κοινωνικοί Δείκτες Επίδοσης  
Παράμετροι Έκθεσης
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών
Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ηθική Συμπεριφορά

Εταιρική Διακυβέρνηση
Προφίλ, τομείς & περιοχές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Αναγνώριση & σεβασμός των προσδοκιών των Ενδιαφερόμενων Μερών Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Τήρηση νομιμότητας & Σεβασμός στις διεθνείς νόρμες συμπεριφοράς Στρατηγικές Προτεραιότητες
Περιβαλλοντική πολιτική
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Υγεία & Ασφάλεια πελατών -Διοικητική Προσέγγιση
Επικοινωνία & Marketing
Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης
Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανθρώπινα Δικαιώματα-Διοικητική Προσέγγιση
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών

 

B. Αναγνώριση της Κοινωνικής μας Ευθύνης
και Σύμπραξη με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Αναφορές στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020
Αναγνώριση της Κοινωνικής μας Ευθύνης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία - Διοικητική Προσέγγιση 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή- Διοικητική Προσέγγιση
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Διοικητική Προσέγγιση
Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων- Διοικητική Προσέγγιση
Υγεία & Ασφάλεια πελατών -Διοικητική Προσέγγιση
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Καθορισμός και Σύμπραξη με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

 

Γ. Βασικοί Άξονες Κοινωνικής Ευθύνης Αναφορές στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα - Διοικητική Προσέγγιση
Κοινωνικοί Δείκτες Επίδοσης

Εργασιακές Πρακτικές

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία - Διοικητική Προσέγγιση
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Διοικητική Προσέγγιση
Κοινωνικοί Δείκτες Επίδοσης ESG
Περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή & ενεργειακή μετάβαση
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης
Δίκαιες λειτουργικές πρακτικές Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Υγεία & Ασφάλεια πελατών-Διοικητική Προσέγγιση
Θέματα Καταναλωτών Υγεία & Ασφάλεια πελατών - Διοικητική Προσέγγιση
Επικοινωνία & Marketing
Συμμετοχή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων- Διοικητική Προσέγγιση
Κοινωνικοί Δείκτες Επίδοσης

 

Δ. Ενσωμάτωση Κοινωνικής Ευθύνης Αναφορές στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Συσχέτιση των χαρακτηριστικών της εταιρείας με την Κοινωνική Ευθύνη

Πως δημιουργούμε αξία
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Κατανόηση της κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας

Πως δημιουργούμε αξία
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σφαίρα επιρροής του οργανισμού

Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Παράμετροι Έκθεσης

Θέσπιση προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση των θεμάτων

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προσδιορισμός της κατεύθυνσης του Οργανισμού για την Κοινωνική Υπευθυνότητα

Πώς δημιουργούμε αξία
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρακτικές ενσωμάτωσης της Κοινωνικής Ευθύνης στα συστήματα διακυβέρνησης και διαδικασιών της εταιρείας

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Διακυβέρνηση Ε.Κ.Ε.
Καθορισμός και διαχείριση κινδύνων
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Επικοινωνία της Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας

Παράμετροι Έκθεσης
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Integrated Value Creation SCORECARD
Sustainability Actions Map

Ενίσχυση της αξιοπιστίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στρατηγικές προτεραιότητες
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Διακυβέρνηση Ε.Κ.Ε
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Αναθεώρηση και βελτίωση των δράσεων και των πρακτικών της εταιρείας που σχετίζονται με την Κοινωνική Ευθύνη

Διακυβέρνηση Ε.Κ.Ε
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ: Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς

Εθελοντικές πρωτοβουλίες Κοινωνικής Ευθύνης

Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Η MYTILINEOS, είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ενώ συμμετείχε ενεργά στη συνδιαμόρφωση του. Ακολουθεί ο πίνακας ανταπόκρισης της MYTILINEOS στα κριτήρια του Κώδικα, αναδεικνύοντας το επίπεδο ενσωμάτωσης (LEVEL A) των Αρχών του, στη λειτουργία της.

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Σύνοψη Επίδοσης ESG
Μήνυμα Προέδρου
Στρατηγικές Προτεραιότητες  
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
  2. Ουσιαστικότητα Διαδικασία Ουσιαστικότητας
  3. Στοχοθέτηση Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Βασικοί Στόχοι ESG
  4. Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού Διαχείριση Εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5. Υπευθυνότητα Διακυβέρνηση
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας
Νομοθετική Συμμόρφωση
  6. Κανόνες & Διαδικασίες Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διαδικασία Ουσιαστικότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
  7. Καταγραφή & παρακολούθηση Δείκτες Επίδοσης ESG
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
ESG Επιδόσεις
Δεσμεύσεις σε πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης
Integration Value Creation Scorecard 
Sustainability Actions Map
Παράμετροι Έκθεσης 
  8. Πολιτικές αμοιβών & κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ετήσιος Απολογισμός 2020
(Πολιτική Αμοιβών και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου)
  9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
  10. Προϊοντική υπευθυνότητα και καινοτομία KΟΙΝΩΝΙΑ
Υγεία και Ασφάλεια πελατών
Επικοινωνία & Marketing

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11. Χρήση φυσικών πόρων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Περιβαλλοντική πολιτική
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

  12. Διαχείριση πόρων

Βιοποικιλότητα & Αποκαταστάσεις
Κυκλική Οικονομία (Διαχείριση αποβλήτων)

  13. Εκπομπές αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Διαχείριση Νερού
Πρόληψη της ρύπανσης

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14. Εργασιακά δικαιώματα Kοινωνία
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
Απασχόληση
  15. Ίσες ευκαιρίες Ανθρώπινα Δικαιώματα
  16. Απασχόληση Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων
  17. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
Υγεία και Ασφάλεια πελατών
  18. Ενίσχυση τοπικών κοινωνιών Εκπαίδευση & αξιολόγηση εργαζομένων
Πολυμορφία & ίσες ευκαιρίες
  19. Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και πολιτική επιρροή Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

CSR Hellas

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποσκοπεί στην αξιοποίηση αρχών και πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι επίσημο μέλος του Δικτύου, συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του.

 

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στη βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας συνεισφοράς καθώς και στην ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών στην επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, επικεντρωνόμαστε στο να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Στην κατεύθυνση αυτή:

Συμμετέχουμε ενεργά, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας (PROTERGIA), σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών σε σημαντικά θέματα δημόσιας πολιτικής στον χώρο της ενέργειας, όπως είναι:

 1. η προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας στα πλαίσια της επίτευξης του Κοινοτικού στόχου της διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020.
 2. η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών:

 • Υποστηρίζουμε την προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής μας στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) καθώς και στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
 • Προωθούμε την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ). Επίσης συμβάλλουμε, στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), για τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και κλίματος, σχετικά με θέματα ενέργειας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, ως Εταιρεία είμαστε μέλη και συνεργαζόμαστε στενά με:

 1. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): Η Εταιρεία μας συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» και δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών
 2. Το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ): Η Εταιρεία μας δεσμεύεται στον Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του Συνδέσμου
 3. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (I.E.A.)
 4. Την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε)
 5. Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 6. Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
 7. Το Ελληνο-Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 8. Το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 9. Το Ελληνο-Κινεζικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 10. Το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 11. Το Ελληνο-Αφρικανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 12. Την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
 13. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 14. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.)
 15. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας
 16. Το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
 17. Τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ALBA
 18. Το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘ&ΚΕ)
 19. Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εσαη)
 20. Business Europe.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies