28 ΑΠΡ 2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η Gioralex Holdings Limited, νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο με τον κ. Νίκο Παπαπέτρου, Γενικό Διευθυντή του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 27.4.2022 γνωστοποίηση προς την Εταιρεία, προέβη την 27.4.2022 σε αγορά 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 211.812,00 ευρώ.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies