01 ΙΑΝ 0001

Ενημέρωση για χορήγηση ειδικής άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

Αθήνα, Ελλάδα – 11 Φεβρουαρίου 2022– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS ή Εταιρεία), σε συνέχεια της από 01.02.2022 ανακοίνωσης αναφορικά με τη λήψη ομόφωνης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας ως αγοράστριας και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως πωλήτριας, με σκοπό την εξαγορά από την Εταιρεία εταιρειών που διαθέτουν άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος περίπου 1,494GW, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προθεσμία δέκα (10) ημερών για την ενάσκηση από τους μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής παρήλθε άπρακτη στις 10.02.2022.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies