27 ΔΕΚ 2021

Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 27 Δεκεμβρίου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 23.12.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 28.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €15,1805 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €425.055,11. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.911.494 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,5367% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies