Υποδομές

Στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος βρίσκονται εγκατεστημένες και λειτουργούν από το 2010 πιλοτικές μονάδες εφαρμογής τεχνικών επεξεργασίας πρώτων υλών και αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας.

Οι πιλοτικές μονάδες του Αλουμίνιον της Ελλάδος, οι οποίες κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων, επιτρέπουν τη διερεύνηση της εφαρμογής τεχνικών και τεχνολογιών σε μικρής κλίμακας βιομηχανικά περιβάλλοντα, προς παραγωγή δεδομένων πεδίου για περαιτέρω αξιολόγηση.

Η λειτουργία των πιλοτικών μονάδων της MYTILINEOS αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μετέπειτα εφαρμογή των τεχνικών επεξεργασίας σε μεγαλύτερης κλίμακας βιομηχανικά περιβάλλοντα, και ενισχύει τις προσπάθειες των βιομηχανιών του κλάδου για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.

Πυρομεταλλουργική Μονάδα

H Πυρομεταλλουργική Μονάδα του Αλουμίνιον της Ελλάδος λειτούργησε το 2011 με σκοπό τη βιομηχανική επίδειξη τεχνικών επεξεργασίας καταλοίπων βωξίτη προς παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα. Το 2020 η μονάδα επεκτάθηκε με νέο εξοπλισμό. Σήμερα περιλαμβάνει:

  • Περιστροφική κάμινος έμμεσης θέρμανσης
  • Ηλεκτρική κάμινος τόξου
  • Ινοποιητή σκώριας
  • Κοκκοποιητή σκώριας

Υδρομεταλλουργική Μονάδα

H Υδρομεταλλουργική Μονάδα λειτούργησε το 2020 με σκοπό τη βιομηχανική επίδειξη τεχνικών επεξεργασίας των καταλοίπων βωξίτη με υγρά χημικά αντιδραστήρια, προς παραγωγή συμπυκνώματος σκανδίου.  

Η μονάδα περιλαμβάνει:

  • Αντιδραστήρα ατμοσφαιρικής εκχύλισης
  • Αντιδραστήρες καταβύθισης
  • Φιλτροπρεσσα
  • Μονάδα Ιοντο-εναλλαγής

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies