Μέγεθος κειμένου + -
Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια

Το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο.

Ως υπεύθυνη επιχείρηση η MYTILINEOS αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της καθώς και των τρίτων μερών (συνεργατών, πελατών, φοιτητών και άλλων επισκεπτών) να εργάζονται ή να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Βασικοί άξονες πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS:

Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.

Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και λήψη μέτρων για τον έλεγχο και των περιορισμό τους.

Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων.

Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.

Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια.

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.

Συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης και διαδικασιών, για να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και η βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων.

Συνεχής προσπάθεια για εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies