Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ενίσχυση της Διαφάνειας

Ενίσχυση της Διαφάνειας

Για την Εταιρεία μας

  • η τήρηση των κανόνων της αγοράς
  • η συμμετοχή σε διεθνή πρότυπα πρόληψης περιστατικών διαφθοράς
  • και η ενίσχυση της διαφάνειας με το διάλογο και την ενεργή συμμετοχή των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας αποτελούν για την Εταιρεία μας δεσμεύσεις που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις Αξίες και τις Αρχές μας

Επιπλέον, επιδεικνύουν το βαθμό προσήλωσής μας στις πρακτικές ακεραιότητας και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η επιχειρηματική ηθική της Εταιρείας εκφράζεται από την πάγια θέση της ενάντια σε ό,τι καταργεί τον ανταγωνισμό, παράγει αδιαφανείς διαδικασίες και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το επιχειρείν. Εμείς στην MYTILINEOS θεωρούμε ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας και του εκβιασμού υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας.

Στην Εταιρεία μας, το σημείο αναφοράς μας για την προώθηση της διαφάνειας, αποτελεί η επιχειρηματική μας αξία που αναφέρεται στην «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ», η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή μας για ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας και υλοποιείται με την αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που μπορεί να έχει υποπέσει ή υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία συνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας. Επίσης, η δημόσια δέσμευσή μας στη 10η Αρχή του UN GLOBAL COMPACT, σύμφωνα με την οποία «Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας» λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της κουλτούρας των επιμέρους Τομέων μας για την προώθηση της διαφάνειας. Στην κατεύθυνση αυτή, ως Εταιρεία, στοχεύουμε στην αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς, καθώς και στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των Τομέων μας και των βασικών προμηθευτών και συνεργατών μας, με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, στους επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών & Συνεργατών, σε συνδυασμό πάντα με την πλήρη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Η πολιτική μας στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στάδια:

Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανάλυση των συνθηκών και στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη ανήθικων περιστατικών στο εταιρικό μας περιβάλλον. Αυτό υλοποιείται σε ετήσια βάση μέσω ειδικών αυτοαξιολογήσεων και διενέργειας εσωτερικού ελέγχου με προληπτικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο των επιμέρους Τομέων, καθώς και μέσω ενός προγράμματος πλήρους εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Εταιρείας. Η ανάλυση αυτή αποτελεί μια σημαντική και απαραίτητη διοικητική πρακτική που συμβάλλει στην αξιολόγηση της πιθανότητας εκδήλωσης των φαινομένων διαφθοράς ή δωροδοκίας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι πολιτικές και οι φιλανθρωπικές συνεισφορές, οι χορηγίες, οι πληρωμές διευκόλυνσης, τα δώρα και η φιλοξενία, με στόχο τον καθορισμό πολιτικών, αλλά και διαδικασιών αντιμετώπισής τους όπου δεν υφίστανται.

Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της Εταιρείας, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, των θυγατρικών μας εταιρειών και των βασικών μας συνεργατών και προμηθευτών, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας και ήθους. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών-Προμηθειών για την επιλογή προμηθευτών και άλλων συνεργατών, ελέγχουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διαφθοράς.

Το τρίτο στάδιο αφορά στη λειτουργία μας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που αποτυπώνεται σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως: η τήρηση των κανόνων της αγοράς, η συμμετοχή μας σε διεθνή πρότυπα ενίσχυσης της διαφάνειας, η ανάδειξη του θέματος της διαφάνειας ως βασικό μέρος της ατζέντας του διαλόγου με τα βασικά Ενδιαφερόμενα Κοινά μας, η εκπαίδευση των εργαζομένων μας όλων των επιπέδων σε πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς και, γενικότερα, η προσήλωσή μας στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

Στόχος μας είναι ο απόλυτος περιορισμός της έκθεσής μας σε συνθήκες διαφθοράς γιατί είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας αποτελεί κομβικό σημείο της βιωσιμότητάς του.