Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Αντιμετώπιση της Διαφθοράς & της Δωροδοκίας

Αντιμετώπιση της Διαφθοράς & της Δωροδοκίας

Για την Εταιρεία μας

  • η τήρηση των κανόνων της αγοράς
  • η συμμετοχή σε διεθνή πρότυπα πρόληψης περιστατικών διαφθοράς
  • και η ενίσχυση της διαφάνειας με το διάλογο και την ενεργή συμμετοχή των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας αποτελούν για την Εταιρεία μας δεσμεύσεις που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις Αξίες και τις Αρχές μας

Επιπλέον, επιδεικνύουν το βαθμό προσήλωσής μας στις πρακτικές ακεραιότητας και την εταιρική διακυβέρνηση.