Μέγεθος κειμένου + -
Φόρμα Συναίνεσης

Επικοινωνία IR

Φόρμα Συναίνεσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ),  (ΕΕ) 2016/679

Υπεύθυνος επεξεργασίας και κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Δήμο Παράδεισος Αμαρουσίου, επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 151 25 (η «Εταιρεία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αφορούν την επαγγελματική σας εκπαίδευση, προϋπηρεσία και δεξιότητες μέσω του βιογραφικού σας το οποίο εσείς αυτοβούλως παρέχετε μέσω της παρούσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form). Παρακαλούμε μην περιλάβετε στο βιογραφικό σας ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κατά το άρθρο 9 και 10 του κανονισμού διότι αυτά θα διαγράφονται.

Σκοπός επεξεργασίας

Η πλήρωση νέων θέσεων εργασίας που ανακύπτουν στους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων ή στις κεντρικές υπηρεσίες εντός ή εκτός Ελλάδας.

Περίοδος διατήρησης

Βασιζόμενοι στην συναίνεσή σας το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί για μέγιστη περίοδο δύο ετών και κατόπιν θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων της Εταιρείας.

Αποδέκτες

Οι αποδέκτες του βιογραφικού σας ή στοιχείων του βιογραφικού σας ενδέχεται να είναι εταιρείες του ομίλου και σε καμία περίπτωση τρίτες εταιρείες ή τρίτα φυσικά πρόσωπα. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Κάποιοι από τους αποδέκτες ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες). Για αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα διασφαλίζει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαιώματα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να (1) έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή/και (2) να αιτηθείτε τη διόρθωση, (3) τη διαγραφή, (4) τον περιορισμό επεξεργασίας ή (5) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους.

Η Εταιρεία παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email στη διεύθυνση DPO@mytilineos.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μυτιληναίος Α.Ε., Υπόψη DPO,  Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, ΤΚ151 25 Αθήνα

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή σας για τη διατήρηση των στοιχείων σας και την περεταίρω επεξεργασία τους, διαβίβαση και χρήση ως περιγράφεται παραπάνω.

Δήλωση Συναίνεσης

Κατανοώντας πλήρως ότι η παροχή συναίνεσης είναι σε ελεύθερη βάση όπως άλλωστε είναι και η υποβολή του βιογραφικού μου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους παραπάνω σκοπούς, και ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να αποσύρω τη συναίνεσή μου επικοινωνώντας με το HR@mytilineos.gr, Θέμα: Ανάκληση συναίνεσης για επεξεργασία στοιχείων βιογραφικού, από τη διεύθυνση email με την οποία έχω κάνει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση κατά την υποβολή του βιογραφικού ή παρέχοντας άλλα στοιχεία αναγκαία για την ταυτοποίηση, και αφού έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την παραπάνω ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies