Μέγεθος κειμένου + -
Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Επικοινωνία IR

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

ΕΤΟΣΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
    Αρχικά, το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τη συστατική πράξη της Εταιρείας, ανερχόταν σε 400.000.000 Δρχ. διαιρούμενο σε 400.000 Ανώνυμες Μετοχές Ονομαστικής Αξίας και Τιμής Διάθεσης 1.000 δρχ. ανά Μετοχή.
12.05.1992 Δ.Σ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με Καταβολή Μετρητών, 100.000 Νέες Ανώνυμες Μετοχές, με Ονομαστική Αξία 1.000 δρχ έκαστη.
20.06.1994 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.846.000 : α. Με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας από την Αναπροσαρμογή Παγίων κατά 1.844.636 &
β. Με Καταβολή Μετρητών 1.364 δρχ., 1.846 Νέες Ανώνυμες Μετοχές  Ονομαστικής Αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.
15.09.1994 & 06.02.1995 Γ.Σ. α. Μείωση της Ονομαστικής Αξίας από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ έκαστη.
β. Split Μετοχών από 501.846 σε 2.007.384 Ανώνυμες Μετοχές, για κάθε μία παλαια μετοχή αντιστοιχούν τέσσερις νέες.
γ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 85.405.000 δρχ., 341.620 Νέες Κοινές Ανώνυμες Μετοχές. Τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. Έκαστη, η κάλυψη έγινε με Δημόσια Εγγραφή, εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στην Παράλληλη Αγορά.
25.10.1996 Γ.Σ. α. Μείωση Ονομαστικής Αξίας από 250 δρχ. σε 100 δρχ. έκαστη.
β. Split Μετοχών από 2.349.004 σε 5.872.510 Κοινές Μετοχές, για κάθε δύο παλαιές μετοχές διανεμήθηκαν τρεις νέες.
17.06.1997 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 88.088.000 δρχ. με Καταβολή Μετρητών, 880.880 Νέες Κοινές Ανώνυμες Μετοχές, Ονομαστικής Αξίας 100 δρχ. Έκαστη και τιμή διάθεσης 3.300 δρχ. Έκαστη. Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε με Δημόσια Εγγραφή και παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετάταξη της Εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
11.11.1997 Γ.Σ. α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή της Αξίας των Παγίων κατά 93.097.955 δρχ.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο κατά 1.257.580.045 δρχ.
γ. Συνολική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.350.678.000, με Εκδοση 13.506.780 Νέων Κοινών Ανωνύμων Μετοχών Ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.
28.07.1998 Γ.Σ. α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.208.136.000 δρχ με Καταβολή Μετρητών,  16.208.136 Νέες Κοινές Ανωνύμες Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 100 δρχ. έκαστη. Η διανομή των νέων μετοχών έγινε με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 405.203.400 δρχ. με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο, 4.052.034 Νέες Κοινές Ανώνυμες Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 100 δρχ. έκαστη. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν Δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
12.07.1999 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 δρχ., 40.520.340 Νέες Μετοχές Ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη.Οι νέες μετοχές διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά.Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.
28.06.2000 Γ.Σ. α. Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας από 100 δρχ σε 200 δρχ έκαστη.
β. Reverse Split μετοχών από 81.040.680 σε 40.520.340 Άϋλες Κοινές Ονομαστικές Μετοχές.
01.09.2001 & 29.06.2001 Γ.Σ. α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 180.315.513 με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας και Αναπροσαρμογή της Αξίας των Παγίων.
β. Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής από 200 δρχ. σε 204,45 δρχ. έκαστη. Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.
03.09.2007 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω Συγχώνευσης δι' Απορροφήσεως των Εταιρειών "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ" & "ΔΕΛΤΑ PROJECT ABETE" κατά 99.891.977,10€  το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 124.204.181,10€ διαιρούμενο σε 48.707.522 Άϋλες Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 2,55€ έκαστη.
26.11.2007 Γ.Σ. α. Split Μετοχών από 48.707.522 σε 116.898.053 Μετοχές & Μείωση της Ονομαστικής Αξίας από €2,55 σε €1,07 έκαστης.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού κατά €876.735,61 για Σκοπούς Στρογγυλοποίησης της Νέας Ονομαστικής Αξίας.
17.12.2007 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €92.324,95 και Έκδοση 86.285 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής Αξίας €1,07, λόγω Άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών.
13.07.2011  Γ.Σ.  α. Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου κατά €6.030.410,86 με ακύρωση 5.635.898 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,07. Συνεπεία της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των €119.142.830,80 διαιρούμενο σε 111.348.440 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,07 έκαστη.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €5.957.141,54 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως 5.567.422 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,07 έκαστης.

Συνεπεία της Αύξησης  το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €125.099.972,34 διαιρούμενο σε 116.915.862 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής Αξίας €1,07 έκαστη.

18.05.2015 Γ.Σ.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 11.691.586,20€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,07€ σε 0,97€.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 113.408.386,14€, διαιρούμενο σε 116.915.862 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97€ έκαστη.

01.06.2017 :  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά (α) €8.312.095,68 λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και (β) €16.883.944,35 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των €138.604.426,17, διαιρούμενο σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 έκαστη

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies