Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει την ευθύνη  της, στο μέτρο που της αναλογεί, για την προστασία και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και ευρύτερα στο πεδίο της δραστηριότητάς  της. Στην κατεύθυνση αυτή, δέσμευση μας αποτελεί η συνεχής και οργανωμένη προσπάθεια για την εδραίωση διαδικασιών και μεθόδων, με στόχο:

  • την τήρηση των δεσμεύσεων μας στις αρχές του Global Compact και ειδικότερα στα θέματα της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας
  • την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες
  • και την προώθηση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού των θυγατρικών μας εταιρειών.

Με αίσθημα ευθύνης, στηρίζουμε και υπερασπίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

  • Δεσμευόμαστε να προωθούμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις επιχειρηματικές μας μονάδες, στις περιοχές λειτουργίας μας. Δέσμευση μας αποτελεί επίσης και η προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους εργαζομένους, στους εργολάβους, στους υπεργολάβους, στους πελάτες, στους προμηθευτές, αλλά και στις συμφωνίες που αφορούν στις επιχειρηματικές συνεργασίες σε όλους τους Τομείς
  • Εξασφαλίζουμε αµοιβές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία
  • Προωθούμε την προσφορά ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση, καθώς και την αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης στους ανθρώπους μας
  • Αποκλείουμε κάθε είδους διάκριση, παρενόχληση ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στους χώρους εργασίας
  • Απαγορεύουμε την απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών, καθώς και κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας (όπως π.χ. υποχρεωτικές υπερωρίες, απειλές απόλυσης κ.λπ.)
  • Θεωρούμε ως βασική ευθύνη των ανώτατων στελεχών μας την ορθή διαχείριση κάθε μορφής διαφορετικότητας, με στόχο την προστασία και την αξιοποίησή της κάθε προσωπικότητας

 

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματικότερη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ» και η «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνιστούν τους βασικούς στόχους της Εταιρείας μας, που, μαζί με τις Αρχές και τις εργασιακές μας πρακτικές, συνδέονται άμεσα με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.