Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Με δεδομένο ότι η ζήτηση για νέα προϊόντα με κύκλο ζωής μεγαλύτερης διάρκειας και μειωμένης περιβαλλοντικής επίδρασης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη αναζητώντας λύσεις που να μπορούν να ικανοποιούν τις εκάστοτε πελατειακές μας ανάγκες, στοχεύοντας στην άρτια εξυπηρέτηση με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευτών μας είναι καταλυτικός αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειάς μας. Κατά συνέπεια, η διαχείρισή τους εκ μέρους των Τομέων Δραστηριότητας, διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες αλλά και μελλοντικές πρωτοβουλίες όπως:

α) Ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της απαιτούμενης προμήθειας, προτεραιότητα δίνεται σε τοπικούς προμηθευτές σύμφωνα με την οικονομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, καθώς και με γνώμονα την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα αλλά και την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών οι οποίες τίθενται από τους επιχειρησιακούς Τομείς Δραστηριότητας μας και τις θυγατρικές μας εταιρείες.

β) Επίσης, επιδιώκεται, μέσω πρακτικών και διαδικασιών που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αξιοκρατία στην επιλογή, η ενδυνάμωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μας με τοπικούς προμηθευτές, προσπάθεια που συνάδει με τις προτεραιότητες μας για ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό αφού σε συγκεκριμένα έργα απαιτούνται ειδικευμένοι προμηθευτές ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, παρέχουμε προς την αλυσίδα εφοδιασμού μας, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις σχετικές μεθόδους επεξεργασίας των υλικών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες μας, ενώ ενθαρρύνουμε την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για φιλικότερες προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής.

γ) Οι συμβάσεις που υπογράφονται με τους βασικούς υπεργολάβους και προμηθευτές μας περιλαμβάνουν όρους σχετικά με τη νομοθετική συμμόρφωση, την τήρηση της ασφάλειας και της προστασίας των εργαζομένων, την καταβολή πάσης φύσεως νομίμων ή συμβατικών αποδοχών του προσωπικού, τη σύναψη και διατήρηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και όρους περιβαλλοντικούς (βάσει του ISO 14001), αλλά και όρους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

δ) Επιπρόσθετα, εκδώσαμε τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» της Εταιρείας μας, ο οποίος περιλαμβάνει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/προσδοκιών μας από την αλυσίδα εφοδιασμού μας (προμηθευτές/συνεργάτες), σε θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως βασική προϋπόθεση της εμπορικής συνεργασίας των δύο μερών. Οι ενότητες του συγκεκριμένου κώδικα καλύπτουν τα θέματα που αφορούν στην Περιβαλλοντική Προστασία, τη Διασφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας, των Συνθηκών Εργασίας, της Δεοντολογίας & της Ακεραιότητας. Η συγκεκριμένη προσπάθεια στοχεύει στη δέσμευση των προμηθευτών μας στις καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης γεγονός που θα αποφέρει αμφίδρομα οφέλη, ενώ θεωρούμε ότι μπορεί να τύχει αξιόλογης ανταπόκρισης κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους των συνεργαζόμενων εταιρειών και της εκτεταμένης τους έκθεσης σε εξωτερικές προκλήσεις.

Η ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί δέσμευση στην οποία ως Εταιρεία έχουμε επενδύσει, επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αποτέλεσμα της πολιτικής μας αυτής είναι να παράγεται / κατασκευάζεται στην Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων υλικών και προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τομέων Δραστηριότητας και των θυγατρικών εταιρειών μας.

Ο όρος «τοπικός προμηθευτής», στην Εταιρεία μας, αν και διαθέτει κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον Τομέα δραστηριοποίησης, γενικά αναφέρεται σε παρόχους υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βιομηχανικών και μη, που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Τομείς μας , καθώς και της σφαίρας επιρροής τους η οποία εκτείνεται, αρκετά συχνά, στο σύνολο της χώρας. Για την βέλτιστη επιλογή των προμηθευτών, εφαρμόζονται απλές διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από αξιοκρατία και διαφάνεια, ενώ οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση των υποψήφιων προμηθευτών, είναι οι ακόλουθοι:

  • η Ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
  • η Εξυπηρέτηση του πελάτη
  • η Τιμολογιακή πολιτική
  • η Οικονομική φερεγγυότητα
  • η Χρονική συνέπεια στις υπηρεσίες και στην παράδοση των προϊόντων
  • η Συμμόρφωση με τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της Εταιρείας
  • η Ύπαρξη κατάλληλου παραγωγικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας
  • η Εμπειρία.