Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Προστασία της Βιοποικιλότητας

Προστασία της Βιοποικιλότητας

Στην MYTILINEOS έχουμε μεριμνήσει ώστε οι εγκαταστάσεις μας να μην γειτνιάζουν με προστατευόμενες από το νόμο περιοχές, καθώς και με περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα της γεωγραφικής περιοχής ή της περιφέρειας που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των Τομέων Δραστηριότητας μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Συγκεκριμένα, η περιοχή του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου δεν εμπίπτει σε κατηγορία  προστατευόμενης από το νόμο περιοχής, ούτε ανήκει σε περιοχή υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.

Επίσης αναγνωρίζουμε ότι η εξορυκτική δραστηριότητα προκαλεί αλλοιώσεις στο φυσικό τοπίο και οπτικές αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε συγκεκριμένες δράσεις που αποβλέπουν στην επανόρθωση των αρνητικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των θιγόμενων περιοχών, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Κώδικα Αρχών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ελληνικού Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (5η Αρχή), η οποία αναφέρει την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα, ανεξαρτήτου κλίμακας, αναλύουμε όλες τις επιδράσεις και τους πιθανούς κινδύνους, μέσα από μια συστηματική μελέτη επιπτώσεων.

Αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν στην κατασκευή αιολικών πάρκων, τα οποία βρίσκονται κοντά σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις είναι μηδενικές, ως προς τη ρύπανση (Αέρια ή υγρά απόβλητα), η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται εφ’ όσον δεν υπάρχει περίφραξη, η δε όχληση στα πτηνά είναι αμελητέα, όπως έχουν δείξει επιστημονικές μελέτες.