Μέγεθος κειμένου + -
Περιβάλλον

Περιβάλλον

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτελούν βασικά στοιχεία της προσέγγισης της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η μέτρηση της επίδρασης της δραστηριότητας μας στο φυσικό περιβάλλον συνιστά μια συνεχή διαδικασία, η οποία μάλιστα εξελίσσεται κάθε χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία μεριμνά για τη σταθεροποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών της διαδικασιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. 

Βασικοί άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS:

Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η MYTILINEOS πέραν των νομικών της υποχρεώσεων.

Ενσωμάτωση αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες της.

Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, καταγραφή & αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, διενέργεια τακτικών ελέγχων & ασκήσεων επιβεβαίωσης εφαρμογής και αξιολόγησης των μέτρων.

Έλεγχος, συνεχής μείωση και ορθή διαχείριση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό.

Υπεύθυνη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.

Υπεύθυνη χρήση νερού πέρα των κανονιστικών απαιτήσεων, μέσω της μείωσης της άντλησης και απόρριψης νερού και της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης.

Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης.

Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε έκτακτα περιβαλλοντικά περιστατικά και διόρθωση κάθε απόκλισης με την υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων.

Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.

Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης / αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών.

Διαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και ανά Τομέα Δραστηριοποίησης κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας.

Αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, επίδειξη ευαισθητοποίησης προς αυτές και προώθηση κλίματος συνεργασίας.

Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.

Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και αρχών.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies