Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Η Στρατηγική μας

Η Στρατηγική μας

Πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου της MYTILINEOS για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας, το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας πρωτοβουλίες και σε όλους τους κλάδους της δραστηριοποίησης μας. Η εταιρεία λειτουργεί με γνώμονα μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: κάθε μορφή επιχειρηματικότητας οφείλει να διέπεται από το ήθος και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία της εταιρείας με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον.

Συνοπτικά, η στρατηγική Ε.Κ.Ε., που εφαρμόζεται τα τελευταία 4 χρόνια, αποτελείται από συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως :

  • Την ανάπτυξη της κουλτούρας της Ε.Κ.Ε. σε όλες τις θυγατρικές μας εταιρείες.
  • Το συνεχή διάλογο για την Ε.Κ.Ε. και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας.
  • Την αναγνώριση, τη μέτρηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος στις περιοχές δραστηριοποίησης μας.
  • Την προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις επιχειρηματικές μας μονάδες, συναλλαγές και λειτουργίες.
  • Την εξασφάλιση του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπων μας, μέσω της  συμμετοχής τους στην συνεχόμενη ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Την προώθηση της προστασίας των Ανθρωπίνων και πρωτίστως των Εργασιακών Δικαιωμάτων.
  • Την ουσιαστική και αδιάλειπτη συμμετοχή μας στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.
  • Τη συμμετοχή μας σε διεθνείς δείκτες και πρότυπα Ε.Κ.Ε. με στόχο τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας από τις λειτουργίες μας.
  • Την προσπάθεια επέκτασης της δέσμευσης στην Ε.Κ.Ε. στα άτομα και στις ομάδες που ανήκουν στη  σφαίρα της επιρροής μας.

Κάθε μία από τις παραπάνω στρατηγικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Κ.Ε. αναπτύσσεται μέσα από διάφορες δράσεις, κάποιες κοινές στο σύνολο των θυγατρικών μας εταιρειών και άλλες που διαθέτουν πιο ειδικό χαρακτήρα και εφαρμόζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των τομέων δραστηριοποίησης μας.

Κοινωνικός Απολογισμός

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

HTML | PDF |   | (18,44MB)

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμη σε pdf ή online έκδοση.