Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Τοπικές Κοινωνίες

Τοπικές Κοινωνίες

Με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, η δέσμευση μας, εστιάζει στα εξής:

  • Προσφορά θέσεων απασχόλησης με την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων
  • Ευημερία μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής
  • Δημιουργία εισοδημάτων μέσω των κοινωνικών επενδύσεων
  • Επέκταση της δια βίου εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των πολιτών
  • Προώθηση και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και των τεχνών

Στην MYTILINEOS, πέρα από τη συμβολή μας στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αποβλέπουμε στην προαγωγή της ισόρροπης και πολύπλευρης ανάπτυξής τους, στηρίζοντας συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και αθλητική τους ζωή. Η κοινωνική πολιτική της Εταιρείας, εκφράζεται, πέρα από την πάγια θέση μας για ενίσχυση του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Επιχειρηματικότητας, και, με συντονισμένες δράσεις οικονομικής και τεχνικής αρωγής σε θέματα τοπικών υποδομών.

Σε ετήσια βάση, συμβάλλουμε στην επίλυση μιας σειράς κοινωνικών ζητημάτων, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την κοινωνική συνοχή, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Συμβάλλουμε στην υλοποίηση έργων τοπικής υποδοµής µε οικονομικούς, τεχνικούς και άλλους πόρους

Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων

Ενισχύουμε την τοπική πολιτιστική ζωή και εκπαίδευση

Η προσπάθειά μας για την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μας οδηγεί στην οριοθέτηση των κοινωνικών μας στόχων που αφορούν στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», τις «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» καθώς και στην «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ». Επίσης, λειτουργώντας ως «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», προσανατολιζόμαστε στον περιορισμό της έκθεσής των διαφόρων Τομέων σε συνθήκες διαφθοράς, σχεδιάζουμε μέτρα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων περιστατικών συμμετέχοντας σε διεθνή πρότυπα πρόληψης, τηρούμε τους κανόνες της αγοράς και ενισχύουμε τη διαφάνεια με την ενεργή συμμετοχή και το διάλογο των Ενδιαφερόμενων Μερών μας. Συμμετέχουμε ενεργά και με συνέπεια σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων, καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών στον τομέα της ενέργειας που αφορούν άμεσα στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.