Μέγεθος κειμένου + -
Κίνδυνος Ρευστότητας

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω της προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών, των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των  ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της καθώς και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 την Εταιρεία αναλύεται στη σελίδα 132 του Ετήσιου Δελτίου 2016.

 

Επιβολή κεφαλαιακού ελέγχου (Capital Control) στην Ελλάδα

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς και σθεναρά τους ελέγχους κεφαλαίων, οι οποίοι απορρέουν από τη Νομοθετική Πράξη (Ν.Π.) της 28ης Ιουνίου 2015 και τυχόν μεταγενέστερους, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσει τη συνεχιζόμενη ανησυχία της. Μέσω του ισχυρού διεθνούς προφίλ και του εξαγωγικού προσανατολισμού της, η Εταιρεία αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες δυσκολίες, υποστηρίζει τη ρευστότητα του ελληνικού συστήματος και επιτυγχάνει μια ομαλή και κανονική λειτουργία για όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies