Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Εργασιακές πρακτικές

Εργασιακές πρακτικές

Αναγνωρίζοντας την αξία της συμβολής των ανθρώπων μας στην επιχειρηματική πορεία και στη μελλοντική μας ανάπτυξη, δεσμευόμαστε για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες στελέχωσης, τα πακέτα αμοιβών, τα συστήματα επιβραβεύσεων, τις παροχές και τις διευκολύνσεις προς τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους, που προσφέρονται πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

Στην MYTILINEOS, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι σε αυτούς οφείλουμε την επιχειρηματική μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό των επιμέρους Τομέων Δραστηριότητας μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις Αρχές. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική δέσμευση. Κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας μας είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό:

  • Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα
  • Επιδιώκουμε να παρέχουμε συνθήκες εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου
  • Μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας για να προάγουμε τη «δια βίου» εκπαίδευση μέσω διαδικασιών εντοπισμού των περιοχών ανάπτυξης των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων, καθώς και επιμόρφωσης σε τομείς που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της Εταιρείας
  • Βελτιώνουμε τις συνθήκες, την Ασφάλεια και Υγιεινή των χώρων εργασίας στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εργαζομένων μας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή
  • Εξελισσόμαστε δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες για την επαγγελματική ανέλιξη όλων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και ανταγωνιστικά συστήματα παροχών και αποδοχών μέσω ενός συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης, με μεθόδους και εργαλεία που αξιολογούν την ατομική και ομαδική απόδοση, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση
  • Διατηρούμε την Εργασιακή Ειρήνη, μέσω πολιτικών και συστημάτων που συμβάλλουν στις αρμονικές συνεργασίες και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος
  • Διαμορφώνουμε ένα Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας που προάγει την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και ενδυναμώνει την εταιρική κουλτούρα

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας με ειλικρίνεια, ανοιχτή επικοινωνία και τους υποστηρίζουμε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Βασική μας προτεραιότητα είναι η επίτευξη του στόχου: «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» σε όλους τους Τομείς Δραστηριότητας όπως και στις θυγατρικές μας εταιρείες, ενώ δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμείνουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.