Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

ISO & OHSAS 18001

«ISO 9001 και ISO 14001»

Με καθημερινό στόχο την παροχή υψηλά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όλες οι δραστηριότητες των επιμέρους Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας μας είναι διαπιστευμένες κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO9001. Επίσης, με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001, όλοι οι Τομείς μας, τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και αξιολογούνται σε ετήσια βάση για τα αποτελέσματά τους. Προτεραιότητά τους είναι να εφαρμόζουν εκσυγχρονισμένες πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και να επιτυγχάνουν ολοένα και καλύτερες επιδόσεις.

«OHSAS 18001»

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Όλοι οι Τομείς Δραστηριότητας μας εφαρμόζουν το συγκεκριμένο πρότυπο για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής, που διαθέτουν, με βασικό προσανατολισμό την επίτευξη του μοναδικού στόχου: «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ» και «ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» στους χώρους εργασίας τους.