Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

ISO 26000 Διεθνές πρότυπο Ε.Κ.Ε.

To Διεθνές πρότυπο ISO 26000, αποτελεί ένα σύνολο συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που καλύπτουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να περιγράψουν και να εκφράσουν την εταιρική τους υπευθυνότητα. Το βασικό δομικό στοιχείο του ISO 26000 προκειμένου μία επιχείρηση να καθορίσει το πεδίο της εταιρικής της υπευθυνότητας, είναι ο εντοπισμός των προτεραιοτήτων της, αναφορικά με τα βασικά θέματα όπως η εταιρική διακυβέρνησή, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εργασιακές πρακτικές, η περιβαλλοντική προστασία, οι πρακτικές δίκαιης λειτουργίας, καθώς και η ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές σε συνδυασμό με τις 7 θεμελιώδεις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως καθορίζονται από το πρότυπο και αφορούν σε θέματα λογοδοσίας, διαύγειας και ηθικής, σεβασμού συμφερόντων, δικαιωμάτων, νόμων και κανόνων.

Εμείς στην MYTILINEOS, από το 2012, έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε το πλαίσιο ενσωμάτωσης των Αρχών του προτύπου στη λειτουργία μας περιγράφοντας σε ετήσια βάση το αποτέλεσμα της προσπάθειάς αυτής στον πίνακα που ακολουθεί, με σαφείς αναφορές τόσο στον ετήσιο Κοινωνικό μας Απολογισμό όσο και στις πληροφορίες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Αρχές Κοινωνικής Ευθύνης
icon
Αναγνώριση της Κοινωνικής μας Ευθύνης και Σύμπραξη με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
icon
Βασικοί Άξονες Κοινωνικής Ευθύνης
icon
Ενσωμάτωση Κοινωνικής Ευθύνης
icon