Μέγεθος κειμένου + -
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Τα ανακοινωθέντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Ποιοτικά Κριτήρια Προβολής Εισηγμένων εταιρειών, και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με προεξέχοντα τον Κώδικα Δεοντολογίας Εισηγμένων εταιρειών αλλά και η ανάγκη δημιουργίας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης της Εισηγμένης εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών, και των λοιπών ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων, υπαγόρευσαν τη δημιουργία Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων από την MYTILINEOS.

O κυρίαρχος στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων είναι να προγραμματίζει και να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών του εσωτερικού και του εξωτερικού και την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις (ΧΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κτλ) εξασφαλίζοντας την ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση τους και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους παράλληλα με την ορθή και σύννομη λειτουργία της Εταιρείας.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, προγραμματίζει και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις (ΧΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κτλ) εξασφαλίζοντας την ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ταυτόχρονα, έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Γράφημα Μετοχής


Επικοινωνία IR

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies